ORDRE SLT/198/2011, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen, per a l'any 2011, els valors de les unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

SLT/198/2011, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen, per a l'any 2011, els valors de les unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

El Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l'atenció sociosanitària (DOGC núm. 1348, de 28.9.1990); l'Ordre de 15 de maig de 1991, per la qual es determinen les activitats d'assistència sociosanitària que es poden concertar amb les entitats titulars de centres, serveis i establiments sociosanitaris (DOGC núm. 1452, de 7.6.1991), i el Decret 163/2002, d'11 de juny, pel qual es regula l'activitat d'avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius que pot contractar el Servei Català de la Salut (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002), regulen les activitats que poden ser objecte de contractació.

Concretament, l'article 9.2 del Decret 215/1990, de 30 de juliol, estableix que els valors de les unitats bàsiques de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris es determinaran anualment i es publicaran, mitjançant una ordre, a proposta dels òrgans competents dels departaments de Salut i Benestar Social i Família

D'altra banda, pel que fa al mòdul sanitari de l'atenció sociosanitària, l'article 9.1 del Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut, estableix que per ordre de la persona titular del Departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, s'han de determinar anualment els preus unitaris d'hospitalització, la contraprestació màxima dels PADES i la contraprestació mínima i màxima segons el tipus d'UFFIS i els preus unitaris de consulta d'avaluació i seguiment multidisciplinari.

A aquests efectes, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en virtut de les funcions que li atribueix l'article 14.1.k) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, ha proposat al Departament de Salut l'aprovació dels preus unitaris corresponents al mòdul sanitari de l'atenció sociosanitària per a l'any 2011.

De conformitat amb el que preveu l'article 40.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

D'acord amb el conseller de Benestar Social i Família,

Ordeno:

Article únic

S'estableixen per a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA