RESOLUCIÓ EDU/2322/2006, de 28 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

EDU/2322/2006, de 28 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats.

D'acord amb el que estableix l'apartat 2 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007;

En conseqüència,

Resolc:

.1 Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent.

.2 Establir que el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria serà de deu dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

.3 Declarar que les normes de participació i el procediment de formalització de sol·licituds són les que es regulen a la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006).

Per sol·licitar informació relativa a la gravació de la sol·licitud, per a dubtes sobre seguretat, connectivitat i funcionament general de l'aplicació informàtica, caldrà adreçar-se al servei d'atenció a l'usuari o al servei territorial demanat com a preferent, així com per demanar aclariments sobre les dades administratives de la sol·licitud.

.4 Convocar les especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats on manquen candidats. Aquestes especialitats són les que s'especifiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de juny de 2006

P. D. (Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, DOGC de 10.7.2006)

Montserrat Guri i López

Directora general de Personal Docent

Annex 1

Especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació infantil (INF):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació especial (EES):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària (PRI):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, anglès (PAN):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, educació física (PEF):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, francès (PFR):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA