ORDRE GAP/391/2007, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'organització d'actes de difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

GAP/391/2007, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'organització d'actes de difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya.

El Departament de Governació i Administracions Públiques, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, vol dur a terme totes les accions que garanteixin la cohesió digital a Catalunya, tant social com territorial, de manera que tots els ciutadans tinguin accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i siguin capaços d'utilitzar-les en qualsevol aspecte de la seva vida.

Per combatre la fractura digital en l'àmbit social cal incidir en dos camps: el de la formació i el de la difusió. L'àmbit de la difusió és cabdal, ja que s'ha constatat que la negativa o la passivitat davant les TIC no es deu a una qüestió de preu sinó de manca d'informació o de no haver percebut com aquestes tecnologies poden repercutir en les persones. La difusió de les TIC pot ajudar a identificar-ne la utilitat i permetre als ciutadans de Catalunya descobrir quines aplicacions poden tenir tant en l'àmbit professional com personal.

Es tracta, en definitiva, de posar les TIC a disposició de la població perquè esdevinguin una eina de millora de la qualitat de vida. Una qualitat de vida que es pot exemplificar en estalvi de temps, més productivitat professional, més sociabilitat, més enriquiment cultural, noves opcions d'oci, més oferta formativa o millora d'activitats desenvolupades fins ara que es poden complementar amb les TIC.

La prioritat .sens perjudici d'actuar sobre altres franges de població. és arribar a una població objectiva més gran de 35 anys, que, segons les dades de què disposa la Generalitat de Catalunya, és l'edat a partir de la qual el nombre d'usuaris habituals d'informàtica i Internet és força menor en relació amb generacions més joves que ja conviuen amb més fluïdesa amb les TIC.

Catalunya té un teixit social ric i dinàmic que, des de diverses perspectives .social, cultural i econòmica. també aborda l'ús de les TIC mitjançant l'organització d'esdeveniments. Aquesta tasca és un complement molt important a les polítiques de la Generalitat de Catalunya per difondre les TIC i incrementar-ne el nombre d'usuaris.

Sovint, a banda del suport i el patrocini, tant d'altres administracions públiques com d'empreses privades, l'organització d'aquests esdeveniments requereix la col·laboració econòmica del Govern de Catalunya i és justament en aquest sentit que es convoquen aquestes subvencions.

Per tot això, i d'acord amb el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article 1

Obrir la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a l'organització d'actes de difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya adreçats a fomentar-ne l'ús.

Article 2

Aprovar les bases de la convocatòria, que consten en l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 150.000 euros, a càrrec de les partides pressupostàries GO06D/460.0001.00/5320 i GO06D/482.0001.00/5320 del pressupost de l'any 2007 del Departament de Governació i Administracions Públiques. Els ajuts es distribuiran per imports màxims de 20.000 euros cada un.

Article 4

Les sol·licituds s'han de presentar, en el lloc i la forma indicada a les bases, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació. Contra l'acte de convocatòria els interessats poden interposar recurs de reposició davant del conseller de Governació i Administracions Públiques en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGC o bé directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data de publicació en el DOGC. Els ens locals poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la seva publicació en el DOGC i, potestativament, requeriment previ davant el conseller de Governació i Administracions Públiques en el mateix termini.

Barcelona, 23 d'octubre de 2007

Joan Puigcercós i Boixassa

Conseller de Governació i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA