RESOLUCIÓ JUI/400/2003, de 13 de febrer, de convocatòria del procés selectiu per a l'accés al cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU014).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

JUI/400/2003, de 13 de febrer, de convocatòria del procés selectiu per a l'accés al cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU014).

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d'inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de la Generalitat de Catalunya; el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna, quant a les normes reguladores de la promoció interna; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya pel que fa a l'assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de

llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; i el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional;

Atès l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Institucionals i Socials de la Generalitat de Catalunya, de 24 de desembre de 2002, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2002 de 30 places per al cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, publicat mitjançant la Resolució del conseller de Governació i Relacions Institucionals, de 31 de desembre de 2002 (DOGC núm. 3798, de 13.1.2003);

Atès que s'han dut a terme els tràmits previstos a la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol;

En ús de les competències que m'atribueix el Decret 101/2001, de 3 d'abril, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article únic

Convocar el procés selectiu per a l'ingrés al cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, de conformitat amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució i d'acord amb el programa de temes indicats a la Resolució del director general de la Funció Pública, de 30 de juny de 1997, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulars superiors, cos de diplomats, cos de tècnics especialistes i cos d'auxiliars tècnics, creats per la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2426, de 4.7.1997) i a l'annex de la Resolució del conseller de Justícia de 14 d'agost de 2002 (DOGC núm. 3707, de 27.8.2002), per la qual s'aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomats, grup de serveis penitenciaris, de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de febrer de 2003

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia i Interior

Annex 1

Bases de la convocatòria

-1 Normes generals

1.1 Es convoca el procés selectiu per proveir 30 places del cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que es distribueixen de la manera següent:

1.1.1 Torn de promoció interna: 15 places.

D'aquestes, 1 es reserva per als aspirants que acreditin la condició legal de disminuït. En el cas que aquesta plaça quedi deserta, s'acumularà inicialment a la reserva per a disminuïts del torn lliure i, en cas que no es cobreixi, s'acumularà al torn de promoció interna.

1.1.2 Torn lliure: 15 places.

D'aquestes places, 1 es reserva per als aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït. En el cas que aquesta plaça quedi deserta, s'acumularà inicialment a la reserva per a disminuïts del torn de promoció interna i, en cas que no es cobreixi, s'acumularà al torn lliure.

1.1.3 Així mateix, de conformitat amb l'article 56.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, s'inclouen 2 places per al torn de promoció interna i 1 per al torn lliure per als aspirants que, un cop superats tots els requisits del procés selectiu, no hagin obtingut plaça. Aquests aspirants estaran en situació d'expectativa de nomenament i només seran nomenats funcionaris en la mesura que es produeixin vacants.

1.1.4 Les places sense cobrir del torn de promoció interna s'acumularan al torn lliure i a l'inrevés.

1.1.5 Les persones que prenguin part en aquesta convocatòria no poden participar en més d'un torn dels previstos anteriorment.

1.2 Les funcions que corresponen als funcionaris del cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, són les derivades de l'exercici professional de la seva titulació acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d'estudi, de control, d'execució i d'inspecció que corresponen als cossos del grup A.

1.3 La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova en un text únic la refosa dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d'inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat; el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i les modificacions successives, i aquestes bases.

1.4 D'acord amb el que estableix l'article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, l'article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l'article 3.1 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, els aspirants al llarg del procés selectiu han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies del cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris.

-2 Requisits de participació a la convocatòria.

2.1 Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir els requisits generals següents:

2.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola.

2.1.2 Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

2.1.3 Posseir el títol d'arquitecte tècnic, d'enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, de formació professional de tercer grau o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

2.1.4 Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades, tenint en compte la taula d'exclusions mèdiques de l'annex 2.

2.1.5 No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

2.2 Requisits específics per al torn de promoció interna.

2.2.1 Els aspirants que participin pel torn de promoció interna, a més de reunir els requisits generals, hauran de ser funcionaris del cos de tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, tenir-hi una antiguitat de, com a mínim, dos anys, i hauran de trobar-se, respecte a la Generalitat de Catalunya, en la situació administrativa de servei actiu, serveis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA