RESOLUCIÓ IRP/2551/2010, de 12 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (convocatòria de provisió núm. IRP/35/2010).

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

IRP/2551/2010, de 12 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (convocatòria de provisió núm. IRP/35/2010).

Al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació hi ha vacant un lloc de treball, i el titular del corresponent òrgan directiu ha proposat proveir-lo.

El lloc esmentat consta a la vigent relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció del lloc de treball que cal proveir s'ha inclòs en el manual d'organització del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i atès que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el corresponent tràmit d'intervenció,

Resolc:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de treball del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, que es detalla a l'annex 2 d'aquesta Resolució (convocatòria de provisió núm. IRP/35/2010).

—2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Barcelona, 12 de juliol de 2010

P. D. (Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

Joan Boada i Masoliver

Secretari general

Annex 1

Bases

—1 Lloc de treball

Les característiques i funcions del lloc de treball que es convoca són les que estableix l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

—2 Requisits de participació

2.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'annex 2 d'aquesta convocatòria, i que es trobin en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat i pertanyi a cossos o escales del grup de titulació que s'exigeix a l'annex 2, sempre que compleixi la resta de requisits.

Així mateix, podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

2.2 Per poder participar en aquesta convocatòria els funcionaris amb destinació definitiva hauran d'haver romàs un mínim d'un any en llocs de treball del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament on té la destinació definitiva, o quan es concursi des d'un lloc de lliure designació.

2.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, amb el nivell que consti en la descripció de cada un dels llocs. En el cas que els aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a l'elaboració de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

Transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificaran al tauler d'anuncis de la seu del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació el dia, l'hora i el lloc de la prova de coneixements de llengua catalana.

Estan exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior exigit en la convocatòria. En aquests supòsits, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.

2.4 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball que es proveeix.

2.5 No poden participar en la convocatòria els funcionaris que, com a conseqüència d'expedient disciplinari, es trobin en suspensió d'ocupació, els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que els destituïts de càrrecs de comandament puguin participar per a llocs singulars. Tampoc no podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin estat el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

2.6 Els requisits de participació s'han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix el punt 3 d'aquesta Resolució.

—3 Sol·licituds

3.1 Les sol·licituds per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA