ORDRE PRE/38/2003, de 27 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball que es realitzin a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE PRE/38/2003, de 27 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball que es realitzin a Catalunya.

Atès el Decret 184/2000, de 29 de maig, de reestructuració del Departament de la Presidència, modificat pel Decret 20/2001, de 23 de gener, i pel Decret 335/2001, de 24 de desembre, i en concret, els articles 19 i següents del primer Decret, reguladors de les funcions i l'estructura de la Secretaria General de Joventut, que atribueixen a aquest òrgan la direcció, el seguiment i la supervisió d'actuacions en l'àmbit juvenil corresponents al Departament de la Presidència;

Atès que una de les missions de la Secretaria General de Joventut és la de promoure i fomentar l'associacionisme juvenil a Catalunya i facilitar la integració dels joves en la societat;

Atès que l'experiència d'altres anys posa en relleu que és d'especial interès tant per als joves com per a les associacions juvenils participar i realitzar camps de treball en tant que una excel-lent opció educativa en la qual es proposen tasques de treball voluntari;

Atès el Decret 337/2000, de 24 d'octubre, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participin menors de 18 anys;

Atès el Decret 276/1994, de 14 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'instal-lacions destinades a activitats d'oci amb nens i joves;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajudes i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997),

Ordeno:

-1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions a entitats per al foment i la promoció de camps de treball que es realitzin a Catalunya.

-2 Publicar les esmentades bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'annex d'aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre o les seves bases podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 27 de gener de 2003

Artur Mas i Gavarró

Conseller en cap

Annex

Bases reguladores de la convocatòria

-1 Objecte

L'objecte de les subvencions que es regeixen per aquestes bases és el foment i la promoció dels camps de treball amb places per a joves catalans mitjançant l'aportació per part de la Secretaria General de Joventut d'una part del cost de cada plaça.

-2 Període

El període en què han de realitzar-se els camps de treball objecte d'aquestes subvencions és entre el 25 de juny i el 16 de setembre de l'any de convocatòria de les subvencions.

-3 Destinataris

Poden sol-licitar aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya i censades al Cens General de la Secretaria General de Joventut.

-4 Sol-licituds

4.1 Les sol-licituds per a cada subvenció haurien de formalitzar-se mitjançant instància dirigida a la secretària general de Joventut, segons el model oficial facilitat per la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, adjuntant la documentació complementària que es detalla a la base 5 d'aquest annex. Aquesta documentació podrà presentar-se a la seu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA