ORDRE SSS/420/2003, de 6 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per adjudicar una beca de col·laboració en tasques de catalogació per a la biblioteca del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE SSS/420/2003, de 6 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per adjudicar una beca de col·laboració en tasques de catalogació per a la biblioteca del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social disposa d'una biblioteca especialitzada en salut pública que té com a funció donar suport documental als tècnics d'aquest Departament.

Per millorar el servei de la biblioteca, continuar amb la seva automatització i al mateix temps fomentar la inserció en la vida laboral dels estudiants de biblioteconomia i documentació dins de l'àmbit de la sanitat, el Departament de Sanitat i Seguretat Social té interès en convocar aquesta beca, dins d'un àmbit de concurrència competitiva i publicitat.

Per tot això, d'acord amb el que preveu el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

S'obre la convocatòria per adjudicar una beca per a estudiants de segon cicle de documentació, diplomats en biblioteconomia i documentació o estudiants que cursin el darrer curs de la diplomatura de biblioteconomia i documentació.

Article 2

L'import d'aquesta beca s'estableix en 4.958,36 euros, que s'imputarà a càrrec de la partida pressupostària 1501D/227.000700/4111.

Barcelona, 6 d'octubre de 2003

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Annex

Bases

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable a aquesta beca és el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

.2 Objecte

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió d'una beca de col·laboració en tasques de catalogació per a la biblioteca del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

.3 Persones destinatàries

Aquestes beques s'adrecen a estudiants de segon cicle de documentació, diplomats en biblioteconomia i documentació o estudiants que cursin el darrer curs de la diplomatura de biblioteconomia i documentació i que obligatòriament disposin dels següents coneixements:

Coneixements de catalogació, classificació, indexació i format MARC.

Coneixements del programari de gestió bibliotecària VTLS i/o altres.

Coneixements d'anglès.

.4 Durada i lloc de realització

Les beques tindran una durada de 12 mesos a partir de l'1 de novembre de 2003 (un mes de vacances no computable a efectes econòmics). La dedicació de la persona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA