ORDRE ASC/119/2010, de 23 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2010 per a la concessió de prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Accio Social i Ciutadania
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ASC/119/2010, de 23 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2010 per a la concessió de prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Ateses la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic;

Atès el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig;

Atès el Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat, i el Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials 2008-2009;

Atesos la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2010, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesos el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i la resta de reglaments de reestructuració vigents;

Atès l'Acord de Govern GOV/82/2008, de 6 de maig, pel qual es creen prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència al Departament d'Acció Social i Ciutadania;

Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials, i en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Es fa pública la convocatòria de l'any 2010 per a la concessió de prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

1.2 Aquestes prestacions tenen per objecte complementar els ingressos de les persones beneficiàries per permetre el seu accés a serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

1.3 Aquestes prestacions es concedeixen per rebre el servei en una entitat col·laboradora del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Article 2

Caràcter de les prestacions

2.1 Les prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental són considerades prestacions socials de caràcter econòmic i dret de concurrència, la seva concessió està limitada per les disponibilitats pressupostàries i sotmesa a concurrència pública i priorització de les situacions de major necessitat.

2.2 Aquestes prestacions són permanents, que es paguen per mitjà d'aportacions dineràries periòdiques, i amb voluntat de continuïtat i estabilitat en el temps.

2.3 Aquestes prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries vigents en el moment del seu atorgament.

Article 3

Requisits d'accés

 1. Tenir més de 18 anys i menys de 65 anys.

 2. Acreditar la residència legal i el domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència, d'acord amb el que disposa la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.

  Als efectes de residència legal a Catalunya, la residència continuada no es considerarà interrompuda per absències inferiors a 90 dies l'any.

 3. Poder desenvolupar les activitats de la vida diària només amb supervisió externa i poder viure en règim obert.

 4. No complir els criteris necessaris per obtenir els drets derivats de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 5. Necessitar un acolliment residencial en un habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

 6. No disposar de recursos econòmics suficients per accedir a una plaça no finançada amb fons públics segons els criteris que disposa la normativa vigent, per la qual s'estableix el règim de contraprestacions de les persones usuàries en la prestació dels serveis socials i s'aproven els preus públics dels serveis socials prestats per la Generalitat de Catalunya.

  S'entén que hi ha una manca de recursos econòmics suficients per part de la persona beneficiària quan la suma de les contribucions econòmiques computades de la persona sol·licitant de l'ajut sigui inferior a la tarifa del servei requerit.

 7. Tractar-se de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% pel que fa a la malaltia mental.

  La valoració de la discapacitat l'efectuen els serveis de valoració i orientació corresponents.

 8. Complir les característiques pròpies d'un trastorn mental sever, segons el criteri del Servei Català de la Salut i d'acord amb el Pla director de salut mental i addiccions.

 9. No requerir una atenció sanitària continuada, entenent com a tal aquella atenció que es presta en el propi centre.

  El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant un informe mèdic i un de social, inclosos en l'imprès de sol·licitud, expedits per un/a psiquiatre/a i un/a diplomat/da en treball social, respectivament, del centre de salut mental per a persones adultes de la xarxa pública sanitària o del centre psiquiàtric de la xarxa pública sanitària on estigui ingressada la persona sol·licitant.

  Els serveis d'atenció a les persones dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i del Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre verificaran el compliment dels requisits en el moment de la signatura del contracte assistencial.

  La persona titular de la Direcció de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, per resolució degudament motivada, pot exonerar del compliment d'algun dels requisits que estableix aquest article, per a ser persona beneficiària dels ajuts, sempre que la persona sol·licitant compleixi els requisits per a ser destinatària dels habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que preveu l'article 7 de l'Ordre de 20 d'abril de 1998.

Article 4

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb altres prestacions econòmiques que tingui reconegudes la persona beneficiària o amb les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la seguretat social, si la concessió de les prestacions objecte d'aquesta convocatòria en pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió, així com amb les prestacions del sistema català de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Article 5

Sol·licituds i terminis de presentació

5.1 Les sol·licituds per concórrer a les prestacions d'aquesta convocatòria s'han de presentar en l'imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències esmentades a l'annex 2 d'aquesta Ordre o a través d'Internet, mitjançant el web del Departament d'Acció Social i Ciutadania (www.gencat.cat/dasc).

5.2 Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'anar acompanyades dels documents que s'indiquen a l'annex 1 per acreditar el compliment dels requisits, i s'han de presentar a les dependències esmentades a l'annex 2, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim que determina l'apartat quart d'aquest article.

5.3 L'acreditació de les condicions exigides, llevat de l'informe mèdic i social, no serà necessària per a la persona sol·licitant que ja l'hagi efectuada anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament d'Acció Social i Ciutadania, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l'aportació podrà ser substituïda per una declaració de la persona sol·licitant, que s'inclou a l'imprès de sol·licitud, on...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA