CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Edicte de 17 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referents a diversos municipis (DOGC núm. 5892, pàg. 31679, de 2.6.2011).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

a l'Edicte de 17 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referents a diversos municipis (DOGC núm. 5892, pàg. 31679, de 2.6.2011).

Havent observat una errada al peu de recurs del text original català de l'Edicte esmentat tramès al DOGC i publicat al núm. 5892, pàg. 31679, de 2.6.2011, a continuació es torna a publicar el text íntegre de l'Edicte amb el peu de recurs correcte:

“La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 13 d'abril de 2011, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2010 / 042800 / N

Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una piscina d'ús privat a la finca casa la Granja, situada al carrer Nou, al terme municipal d'Avià

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, el projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una piscina d'ús privat a la finca casa la Granja, situada al carrer Nou, d'Avià, formulat per la senyora Mònica Rodríguez Barniol i tramès per l'Ajuntament, amb el benentès que l'atorgament de la llicència municipal vetllarà pel compliment de les condicions dels informes de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de 30 de novembre de 2010 i del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 15 de desembre de 2010.

—2 Recomanar a l'Ajuntament que es formalitzi el compromís d'utilització puntual contra incendis de la piscina.

—3 Comunicar-ho a l'Ajuntament d'Avià i a la persona interessada.

Exp.: 2009 / 036749 / N

Projecte en sòl no urbanitzable per la legalització i ampliació d'habitatge existent, situat al barri Segalers, 75, al terme municipal de Cardona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, el projecte en sòl no urbanitzable per la legalització i ampliació d'habitatge existent, situat al barri Segalers, 75, de Cardona, formulat pel senyor Josep Vilaseca Tuca i tramès per l'Ajuntament, amb el benentès que l'atorgament de la llicència municipal vetllarà pel compliment de les recomanacions dels informes de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de 30 de novembre de 2010 i del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 7 de juliol de 2008.

—2 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Cardona i a la persona interessada.

Exp.: 2011 / 043634 / N

Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una instal·lació fotovoltaica a les cobertes dels coberts situats al barri de la Coma, 36, a la finca cal Tuta, al terme municipal de Cardona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, el projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una instal·lació fotovoltaica a les cobertes dels coberts situats al barri de la Coma, 36, a la finca cal Tuta, de Cardona, formulat per la senyora Roser Barons Riu i tramès per l'Ajuntament, amb el benentès que l'atorgament de la llicència municipal vetllarà pel compliment de la condició de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua de 2 de juliol de 2010, les connexions i cablejats entre els panells fotovoltaics projectats fins als quadres d'inversors i comptadors hauran de ser soterrats i que la línia elèctrica d'evacuació no serà modificada sinó únicament reforçada amb la substitució, si és tècnicament necessari, d'algun suport de fusta per altres de formigó mantenint-se el traçat actual de la línia.

—2 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Cardona i a la persona interessada.

Exp.: 2010 / 040775 / N

Projecte en sòl no urbanitzable per a la instal·lació d'una caseta de serveis i lloguer de caiacs a l'embassament de Sant Ponç, al terme municipal de Clariana de Cardener

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

1 Aprovar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA