DECRET 350/1989, de 19 de desembre, pel qual es creen diversos centres docents públics d'educació general bàsica i d'educació especial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 14/1983, de 14 de juliol, reguladora del procés d'integració a la xarxa de centres docents públics de diverses escoles privades, va fer possible que la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Ensenyament, pogués integrar a la xarxa de centres docents públics, en la forma i amb el procediment que estableix aquesta Llei, diversos centres docents privats d'educació pre-escolar i educació general bàsica de reconeguda tasca de catalanització i de renovació pedagògica.

Un cop superada satisfactòriament la fase prèvia a la integració d'alguns d'aquests centres, cal procedir, de conformitat amb la planificació establerta en aquest respecte i la programació específica de llocs escolars gratuïts, a la seva creació com a centres docents públics.

Amb aquesta finalitat, i de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, a proposta del conseller d'Ensenyament i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es creen els col·legis públics d'educació general bàsica i d'educació especial que consten detallats a l'annex d'aquesta disposició.

Article 2

S'autoritza el conseller d'Ensenyament perquè adopti les mesures necessàries per a l'execució d'aquest Decret.

Barcelona, 19 de desembre de 1989

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Josep Laporte i Salas Conseller d'Ensenyament

Annex

Delegació territorial del Baix Llobregat Comarca: Baix Llobregat. Municipi: Cervelló. Localitat: Cervelló. Adreça: c. de Santa Maria, s/n. Capacitat: 400 places escolars. Resultat de la integració del centre docent privat Ennec Bonfill. Comarca: Baix Llobregat. Municipi: Molins de Rei. Localitat: Molins de Rei. Adreça: Sant Joan, s/n. Capacitat: 480 places escolars. Resultat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA