DECRET 211/1982, d'1 de juliol, pel qual es creen les Delegacions Territorials del Departament d'Economia i Finances a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'existència en el Departament d'Economia i Finances de Serveis Territorials dependents de diferents Direccions Generals exigeix per al seu bon funcionament, així com per a la necessària descentralització en la prestació dels serveis, disposar dels oportuns òrgans territorials de coordinacio que permetin una gestió més eficaç de les diferents competències del Departament.

Per tant, vist l'article 9.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i el Decret d'organització i competències dels òrgans dels Departaments, de 18 de setembre de 1978, a proposta del Conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.

- Es creen les Delegacions Territorials del

Departament d'Economia i Finances a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, dins les quals s'integraran els diferents Serveis Territorials de l'esmentat Departament, tant els existents com els que es puguin crear en el futur. 2. La seu de les Delegacions Territorials serà a cadascuna de les ciutats esmentades.

Article segon.- 1. Els Delegats Territorials dependran

jeràrquicament del Conseller i tindran les funcions i competències que els siguin atribuïdes per aquest. 2. En qualsevol cas, correspondrà als Delegats Territorials:

  1. La representació del Departament d'Economia i Finances dins el seu àmbit territorial.

  2. Vetllar pel compliment de les disposicions legals relatives a les competències del Departament d'Economia i Finances.

  3. Dirigir, impulsar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA