DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.

Data d'entrada en vigor:19 de maig de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.

La Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril, relativa a l'abocament de residus, disposa un règim per a l'eliminació de residus mitjançant el seu abocament en dipòsits controlats. El seu annex II sobre criteris i procediments d'admissió de residus ha estat desenvolupat per la Decisió comunitària 2003/33/CE, per la qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió de residus en dipòsit controlat d'acord amb allò disposat a l'article 16 de la Directiva 1999/31/CE, que va ser aprovada el 19 de desembre de 2002 i va entrar en vigor el 16 de juliol de 2004.

El Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en dipòsits controlats, transposa a l'Estat espanyol la Directiva 1999/31/CE, i en el seu annex II disposa uns criteris provisionals d'admissió de residus en dipòsits controlats, fins que les institucions comunitàries hagin completat l'annex II de l'esmentada Directiva.

A Catalunya els criteris d'admissibilitat de residus en dipòsits controlats han estat regulats mitjançant el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre disposició del rebuig en dipòsits controlats, en concret en el seu annex I. Aquest règim ha estat modificat per allò disposat a la Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril, relativa a l'abocament de residus, i a la Decisió comunitària 2003/33/CE i, d'altra banda, a nivell estatal i amb rang de normativa bàsica, pel Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en dipòsits controlats, que transposa l'esmentada Directiva.

Amb la finalitat d'adequar la gestió dels residus a Catalunya a les disposicions comunitàries en matèria de medi ambient, es dicta el present Decret que incorpora els criteris i procediments d'admissió de residus als dipòsits controlats de Catalunya i determina els aspectes que la Decisió comunitària 2003/33/CE deixa a la lliure concreció dels estats membres.

És per tot això que a l'empara dels articles 113, 144.1.e i 189.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de la disposició final segona de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del Conseller de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L'objecte del present Decret és establir els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.

Article 2

Definicions

Als efectes d'aquest Decret s'entén per:

 1. Residus biodegradables: tots aquells residus que en condicions d'abocament puguin descomposar-se de forma aeròbia o anaeròbia, com ara residus d'aliments i de jardí, paper i cartró.

 2. Residus generats de forma regular: els residus específics i homogenis que formen part d'un flux de residus ben caracteritzat, quan:

  - la instal·lació i el procés que genera el residu són ben coneguts i els materials d'entrada en el procés i el mateix procés es troben ben definits;

  - el productor o el posseïdor dels residus aporta tota la informació necessària i informa l'entitat explotadora del dipòsit controlat dels canvis en el procés i

  - en cas que el residu procedeixi d'instal·lacions diferents, el residu pot considerar-se com un flux únic amb característiques comunes dins de límits coneguts.

 3. Residus generats de forma no regular: els residus que no es generen de forma regular en un mateix procés i que no formen part d'un flux de residus ben caracteritzat.

 4. Residus granulars especials no reactius, estables o provinents d'un procés d'estabilització: aquells residus el comportament de lixiviació dels quals sigui equivalent al dels residus no especials, no municipals, i que compleixin els criteris d'admissió en dipòsits per a residus no especials.

  Capítol 2

  Procediment d'admissió de residus en dipòsits controlats

Article 3

Admissió de residus en dipòsits controlats

Per determinar l'admissió de residus en dipòsits controlats s'ha de realitzar una caracterització bàsica, proves de conformitat i una verificació in situ, d'acord amb allò disposat en el present Decret.

Secció 1

Caracterització bàsica

Article 4

Caracterització bàsica

 1. La caracterització bàsica és obligatòria per a tots els residus i consisteix en la recollida de tota la informació necessària, amb l'objectiu d'eliminar el residu de manera segura a llarg termini.

 2. La caracterització bàsica s'ha de realitzar cada cinc anys, excepte en els casos en què aquest Decret estableix una periodicitat inferior.

Article 5

Obligacions del productor o posseïdor de residus en relació amb la caracterització bàsica

 1. El productor o posseïdor de residus ha de facilitar a l'Administració competent la caracterització bàsica, així com tota la documentació justificativa que escaigui d'acord amb allò disposat en el present Decret, abans de destinar els residus a un dipòsit controlat.

 2. Quan d'acord amb la normativa vigent sigui necessària fitxa d'acceptació per a la gestió d'un residu, la caracterització bàsica s'ha d'aportar per a la seva tramitació.

 3. El productor o posseïdor del residu és el responsable de garantir que la caracterització bàsica sigui realitzada i que la informació sigui completa i correcta.

Article 6

Obligacions de l'entitat explotadora del dipòsit controlat en relació amb la caracterització bàsica

L'entitat explotadora del dipòsit controlat ha d'elaborar un registre de la informació continguda a la caracterització bàsica dels residus que admet.

Aquest registre l'ha de conservar durant un termini mínim de cinc anys.

Article 7

Funcions de la caracterització bàsica

La caracterització bàsica té les funcions següents:

 1. Proporcionar informació bàsica sobre el residu: tipus i origen, composició, grau d'homogeneïtat, lixiviabilitat i, si és necessari i possible, altres propietats característiques del residu.

 2. Proporcionar informació bàsica per tal de comprendre el comportament dels residus en els dipòsits controlats i les opcions de tractament previ.

 3. Avaluar els residus respecte dels valors límit establerts al present Decret.

 4. Detectar els paràmetres crítics per a les proves de conformitat i opcions per a la simplificació d'aquestes mitjançant una reducció significativa del nombre de components bàsics que cal mesurar, després de la demostració de la informació pertinent. El resultat de la caracterització bàsica ha de servir per determinar els procediments de prova simplificats, així com la freqüència de les proves de conformitat.

Article 8

Contingut de la caracterització bàsica

La caracterització bàsica ha de contenir la informació següent:

 1. Font i origen del residu.

 2. Declaració de la impossibilitat de reciclatge o valorització del residu.

 3. Informació detallada sobre el procés de producció del residu, que inclogui la descripció i característiques de les matèries primeres i dels productes.

 4. Descripció del tractament previ o una declaració dels motius pels quals aquest tractament no es considera necessari.

 5. Dades sobre la composició majoritària del residu i sobre el comportament de lixiviació, si s'escau.

 6. Característiques del residu, que inclouen, si escau, els resultats de les proves analítiques establertes a l'apartat 2 de l'article 9.

 7. Codi del residu segons la Llista europea de residus publicada mitjançant l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

 8. Les característiques de perillositat dels residus especials en cas d'una entrada mirall, d'acord amb l'annex III de la Directiva 91/689/CEE del Consell de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos.

 9. Informació que acrediti que el residu no es troba entre les exclusions esmentades en l'apartat 3 de l'article 5 del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

 10. Classe de dipòsit controlat en què el residu pot ser admès.

 11. Les precaucions addicionals que cal adoptar en el dipòsit controlat, si escau.

 12. Definició dels paràmetres crítics per a les proves de conformitat.

 13. Grau i periodicitat de realització de proves de conformitat.

Article 9

Realització de proves per a la caracterització bàsica

 1. Els residus han de ser sotmesos a proves analítiques per tal d'obtenir la informació esmentada a la caracterització bàsica.

 2. Per tal de determinar les característiques del residu s'han de fer les proves següents:

  - Aspecte: olor, color, forma física.

  - Pèrdua a 105 ºC.

  - Contingut de matèria orgànica, expressat com a LOI (pèrdua per ignició).

  - Punt d'inflamació, en aquells casos en què hi hagi un dubte raonable sobre la inflamabilitat del residu.

  - En el cas de residus a gestionar en cel·les diferenciades de dipòsits: substàncies lipòfiles insaponificables, arsènic, cadmi, coure, crom, mercuri, níquel, plom, zenc, molibdè, seleni, antimoni i bari.

  - La composició del seu lixiviat, calculant la seva concentració en termes d'alliberament total per a les proporcions entre líquid i sòlid L/S=10, contemplant els paràmetres indicats als annexos d'aquest Decret.

  L'Agència de Residus de Catalunya pot requerir la realització d'assajos complementaris quan, per causa de les matèries primeres utilitzades, el procés de producció o les propietats del residu, sigui necessari la determinació d'altres paràmetres per conèixer les característiques...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA