ORDRE ECF/270/2010, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2010 i s'aproven les bases reguladores per subvencionar l'execució d'obres d'instal·lació d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de Catalunya i per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2010-2011).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/270/2010, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2010 i s'aproven les bases reguladores per subvencionar l'execució d'obres d'instal·lació d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de Catalunya i per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2010-2011).

L'impuls de l'electrificació rural a Catalunya ha estat present tradicionalment entre els eixos de la política energètica de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla d'electrificació rural de Catalunya (PERC). Així mateix, l'impuls de la gasificació per a àmbits territorials allunyats de la xarxa de gas natural forma part dels objectius de la política energètica de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya (PLEGAC).

La Direcció General d'Energia i Mines està fent una tasca d'anàlisi de les mancances d'electrificació rural i de gasificació en el territori i de les solucions tècniques per resoldre-les: electrificació tradicional, electrificació fotovoltaica per a consum propi i xarxes locals de gas canalitzat, amb l'objectiu de fomentar l'electrificació rural i la gasificació en aquells indrets que no disposin d'aquest servei i de contribuir així a l'equilibri territorial. El Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015 dóna un nou impuls a les infraestructures elèctriques i gasístiques a l'àmbit rural.

D'acord amb la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010 (DOGC núm. 5537, de 31.12.09), el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de 21.7.2004), per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004) i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC de 31.12.2009), i d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), modificada per la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l'impuls a la productivitat (BOE núm. 277, de 19.11.2005), el Reglament general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006) i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150, de 23.6.2007);

Vist el Decret 194/2008, de 7 d'octubre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances (DOGC núm. 5232, de 9.10.2008);

Vist l'Acord del Govern de data 16 de març de 2010, aprovant l'expedient de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta convocatòria;

Vist l'informe anual de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya d'acord amb l'article 50 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives;

Vist l'informe previ de l'Institut Català de les Dones, de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció delegada, a proposta de la Direcció General d'Energia i Mines i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

S'obre la convocatòria per subvencionar l'execució d'obres d'instal·lació per al subministrament d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de Catalunya i per subvencionar l'execució d'obres d'instal·lació per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya per al període 2010-2011 (PERC i PLEGAC 2010-2011).

Article 2

Bases reguladores

S'aproven les bases reguladores que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 3

Aplicació pressupostària i quantia màxima

La concessió d'aquestes subvencions per a l'any 2010 s'efectuarà a càrrec de la partida pressupostària D/760000100/6310/0000 del centre gestor EC0208 del pressupost vigent de la Generalitat per una quantia màxima de 20.000,00 euros per al PLEGAC, i de la posició pressupostària corresponent al pressupost per a l'any 2011 per una quantia màxima de 7.100.000,00 euros (4.500.000 euros per al PERC i 2.600.000,00 euros per al PLEGAC), amb un import global màxim de 7.120.000,00 euros. La dotació pressupostària per a l'any 2011 ha estat aprovada per l'Acord del Govern de data 16 de març de 2010.

D'aquest import global màxim es podrà destinar 4.500.000,00 euros per al Pla d'electrificació rural de Catalunya i 2.620.000,00 euros per al Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya.

La dotació màxima prevista es pot modificar d'acord amb la normativa vigent.

Article 4

Presentació de sol·licituds, terminis i òrgans competents

4.1 El termini per a la presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent serà de un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

4.2 Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades a aquesta Ordre i la resta de documentació necessària es presentaran per via telemàtica, a través de l'extranet de les administracions catalanes (eaCat) amb signatura electrònica de l'alcalde/ssa o el/la president/a del Consell Comarcal, al registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de tota la documentació necessària que es detalla a la base 5.2 que figura a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

En cas de no poder-se formalitzar per via telemàtica les sol·licituds, es podran presentar mitjançant l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web http://www.eacat.cat i en la web del Departament d'Economia i Finances, hauran d'anar signades per l'alcalde/ssa de l'Ajuntament sol·licitant o bé pel president/a del Consell Comarcal sol·licitant i es presentaran juntament amb tota la documentació corresponent. Aquestes sol·licituds es presentaran preferentment a la seu de la Direcció General d'Energia i Mines (Pamplona, 113, 08018 Barcelona, tel. 93.484.94.00), als Serveis Territorials del Departament d'Economia i Finances a Girona, Lleida, Tarragona o les Terres de l'Ebre, o bé per qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

4.3 El pla d'actuacions d'aquesta convocatòria comprèn obres realitzades durant els anys 2010 i 2011.

El termini màxim per presentar la justificació d'obres atorgades a càrrec del pressupost del 2010 serà el 30 de novembre de 2010. La resta d'obres, podran certificar durant l'any 2010 i 2011, amb un termini màxim del 30 de setembre de 2011.

4.4 Les sol·licituds es tramitaran d'acord amb el procediment de concurrència competitiva i seran valorades per la Comissió Tècnica d'Avaluació, que preveu la base 7 que figura a l'annex 1 d'aquesta Ordre, i d'acord amb els criteris de valoració i la seva ponderació que es detallen més endavant.

En cas de no haver-se formalitzat la sol·licitud per via telemàtica aquesta notificació es realitzarà, en paral·lel, en els termes establerts en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.5 La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a la Direcció General d'Energia i Mines i la concessió de les subvencions correspon a la persona titular de la Direcció General d'Energia i Mines, el qual emetrà la resolució que correspongui, per delegació del conseller d'Economia i Finances.

4.6 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s'adeqüen els procediments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

4.7 La resolució d'atorgament de les subvencions es notificarà a les entitats beneficiàries mitjançant procediment telemàtic amb signatura electrònica de la persona titular de la Direcció General d'Energia i Mines mitjançant l'extranet de les administracions catalanes, amb indicació de la quantia de la subvenció atorgada, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte de subvenció. En el cas de no poder notificar aquesta resolució en els termes especificats, aquesta es practicarà d'acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.8 El termini i la forma per a la justificació de les subvencions s'ha d'ajustar al que preveu la base 10 de l'annex d'aquesta Ordre.

4.9 Contra la resolució que es dicti, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de l'esmentada resolució, sens perjudici que, d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es vulgui interposar requeriment potestatiu previ davant l'òrgan competent en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de dita notificació.

Disposició addicional

El Departament d'Economia i Finances durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les subvencions regulades per aquesta convocatòria i d'acord amb els objectius previstos.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 d'abril de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

Són objecte de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA