ORDRE ARP/417/2004, d'11 de novembre, per la qual es regula la presentació de les declaracions de collita, de producció, d'existències, i d'origen i destinació de la producció de raïm.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/417/2004, d'11 de novembre, per la qual es regula la presentació de les declaracions de collita, de producció, d'existències, i d'origen i destinació de la producció de raïm.

El Reglament CE 1282/2001, de la Comissió, de 28 de juny,pel qual s'estableixen disposicions del Reglament CEE 1493/1999, del Consell, pel que fa a la recopilació d'informació per al coneixement dels productes i el seguiment del mercat en el sector vitivinícola, i que modifica el Reglament CE 1623/2000, estableix les disposicions que regulen les declaracions de collita de raïm, de producció i d'existències de productes en el sector vitivinícola, i els terminis per efectuar la declaració de producció.

El Reial decret 373/2003, de 28 de març, de mesures urgents en el sector vitivinícola (BOE núm. 86, de 10.4.2003), estableix, al seu article 1.7, la inclusió d'un nou capítol 7 al Reial decret 1472/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 187, de 5.8.2000), amb el títol de control del potencial vitícola. En aquest nou capítol es regula tot el que fa referència a les declaracions d'origen i destinació de la producció de raïm, la destinació de la producció de les plantacions sense autorització administrativa, els models de declaracions, el lloc i la data depresentació, les obligacions dels productors, la limitació d'ajuts comunitàries, i els rendiments i la limitació d'accés a les mesures de regulació.

Per tot això, s'ha cregut convenient dictar aquesta disposició amb la finalitat de regular els aspectes complementaris que permetin assegurar la consecució dels objectius d'aquestes declaracions i, al mateix temps, s'ha procedit a la reproducció parcial d'alguns preceptes de la reglamentació comunitària i estatal per tal de facilitar una millor comprensió als interessats.

En l'elaboració d'aquesta Ordre s'han tingut en compte les propostes del sector vitícola de Catalunya, representat a la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.

En ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte regular el procediment per a la presentació de les declaracions de collita, de producció, d'existències, i d'origen i destinació de la producció de raïm, del raïm procedent de les parcel·les ubicades a l'àmbit territorial de Catalunya, i la declaració de destinació de la producció de les parcel·les ubicades a l'àmbit territorial de Catalunya i que no disposen d'autorització administrativa.

Article 2

Declaració d'existències

Estan obligats a realitzar la declaració d'existències totes les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, que no siguin consumidors...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA