DECRET 1/2020, de 8 de gener, de creació de la Gerència de Serveis Comuns de la primera fase del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, en l'article 150, que la Generalitat de Catalunya, en matèria d'organització de la seva Administració, té la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, així com les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

L'Acord del Govern de 3 de gener de 2017 va crear el Comitè Estratègic d'Operacions de Concentració de Dependències Administratives de la Generalitat a Barcelona, i el Programa per a la posada en funcionament de la primera fase del Projecte Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

El Comitè Estratègic d'Operacions de Concentració de Dependències Administratives de la Generalitat a Barcelona, que té entre altres funcions la de decidir les unitats a reubicar en cadascuna de les fases del Projecte Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, en funció dels criteris contractuals, econòmics i funcionals, i d'acord amb els principis rectors de la racionalització i optimització dels espais d'oficines de la Generalitat de Catalunya, va acordar, en la reunió del 2 d'abril de 2019, que les unitats que s'havien de traslladar eren centres de treball dels departaments de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, de Polítiques Digitals i Administració Pública, de Justícia, i algunes unitats d'Empresa i Coneixement.

Amb la posada en funcionament de la primera fase del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya es planteja l'oportunitat de crear un model gerencial que centralitzi els serveis comuns de les diferents unitats que es traslladen al nou espai.

Una part dels llocs de treball actuals que formen part de les unitats de serveis comuns dels departaments passen a integrar-se a la unitat que ha de gestionar aquest complex d'oficines administratives.

Els llocs de treball que realitzen funcions pròpies dels serveis comuns són entre altres els que tenen un impacte directe en la ciutadania (atenció ciutadana, registre), o funcions pròpies d'organització i d'impacte intern (gestió documental i d'arxiu transversal, règim intern i d'equipament, manteniment de l'edifici, vigilància, seguretat, formació i innovació transversal, i projectes comuns, etc.).

Els serveis comuns s'han concebut com a serveis integrals que han de donar cobertura al funcionament de l'activitat i oferir els recursos i suport necessaris per garantir el desenvolupament de l'activitat laboral i impulsar la millora dels serveis a la ciutadania i l'apropament d'aquests espais a l'entorn.

Així, entre d'altres, la primera fase del Districte Administratiu preveu l'obertura d'una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), que s'organitzarà segons el model corporatiu de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les relacions entre la ciutadania i l'Administració.

Queden afectats per aquesta reorganització els departaments que es traslladen i, més concretament els òrgans que fins al moment gestionaven l'activitat pròpia d'aquests serveis comuns dels edificis on s'ubicaven.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes i disminuir la dispersió normativa existent s'incorporen els preceptes que resten derogats expressament per la disposició derogatòria, amb la finalitat de determinar de forma certa que ja no són vigents.

Aquesta disposició resulta del tot necessària, eficaç i proporcionada als seus objectius, i, a més, proporciona seguretat jurídica als destinataris i compleix amb els principis de transparència i eficiència, i el seu contingut respon als principis de bona regulació.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, de la consellera de Justícia i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació de la Gerència de Serveis Comuns

Es crea la Gerència de Serveis Comuns per gestionar la primera fase del Districte Administratiu de la Marina de Port, a Barcelona (d'ara en endavant, complex). La Gerència de Serveis Comuns s'adscriu al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i depèn de la Direcció de Serveis.

Article 2

Funcions i estructura de la Gerència de Serveis Comuns

2.1 La Gerència de Serveis Comuns, amb rang orgànic de sub-direcció general, té les funcions següents:

 1. Dirigir l'organització i el funcionament administratiu dels òrgans adscrits a la Gerència, en coordinació amb els òrgans departamentals competents.

 2. Supervisar el funcionament de les instal·lacions del complex de la primera fase del Districte Administratiu, sota criteris d'eficiència, qualitat i sostenibilitat.

 3. Dissenyar i definir el catàleg de serveis que s'oferirà a les persones usuàries de les instal·lacions, introduint la participació en les propostes i en l'avaluació dels serveis.

 4. Dirigir i supervisar la gestió econòmica, l'execució pressupostària de la Gerència de Serveis Comuns, i presentar a la Direcció de Serveis la proposta de pressupost vinculada a la Gerència.

 5. Dirigir i coordinar l'organització documental i el sistema de consulta a la documentació dels departaments que s'ubiquen a l'arxiu del complex.

 6. Coordinar la gestió dels serveis comuns del complex, que donaran suport a les persones usuàries internes i externes.

 7. Dissenyar i fer el seguiment del pla de prevenció de la Gerència i del Districte Administratiu en les competències relacionades amb els riscos de l'edifici, l'activitat preventiva associada a l'edifici, i la coordinació de l'activitat empresarial, en col·laboració amb els serveis de prevenció de riscos laborals dels departaments ubicats en el complex.

 8. Impulsar i promoure les actuacions en matèria TIC que han de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació necessàries, per tal que la Gerència pugui prestar els serveis comuns, d'acord amb els òrgans i organismes competents en matèria TIC.

 9. Garantir l'atenció, l'assessorament i el registre a la ciutadania en relació amb tots els serveis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  j)Impulsar una cultura corporativa, remarcant les noves maneres de treballar, i coordinar els plans de treball transversals amb els departaments ubicats en el complex, i en col·laboració amb l'EAPC i altres unitats de formació.

 10. Vetllar per la seguretat de les instal·lacions i de les persones que accedeixen al complex administratiu i garantir el compliment dels protocols de seguretat establerts.

 11. Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

  2.2 De la Gerència de Serveis Comuns en depenen:

 12. El Servei de Gestió Integral dels Edificis.

 13. El Servei d'Acció Transversal i Serveis Interns.

 14. El Servei a les Persones i Organització Documental.

 15. L'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Article 3

Servei de Gestió Integral dels Edificis

El Servei de Gestió Integral dels Edificis té les funcions següents:

 1. Planificar, supervisar i validar els plans anuals i plurianuals de les actuacions relacionades amb l'edifici del complex, en coordinació amb les entitats i empreses que prestin els serveis i d'acord amb les relacions contractuals amb el departament d'adscripció de la Gerència.

 2. Impulsar el procés de contractació de les empreses, i el compliment de les empreses adjudicatàries i fer-ne el seguiment.

 3. Planificar i gestionar com a unitat promotora la documentació administrativa que derivi de la gestió administrativa del complex, en coordinació amb el servei de contractació responsable.

 4. Definir les necessitats normatives, preventives, correctives, substitutives i connectives per un compliment eficient del manteniment de les instal·lacions.

 5. Supervisar la realització de la inspecció tècnica de l'estat i manteniment dels edificis i les instal·lacions del complex i gestionar les mesures correctores avaluades que s'han d'implantar.

 6. Vetllar pel compliment de la legislació i la reglamentació ambiental aplicable a les activitats, productes i serveis.

 7. Coordinar i supervisar la gestió patrimonial i l'inventari de béns mobles i immobles ubicats al complex.

 8. Coordinar amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya la infraestructura tecnològica necessària per al bon funcionament del complex i dels serveis que s'hi presten.

 9. Fer el seguiment i supervisió del servei de neteja externa i interna del complex.

 10. Fer el seguiment i supervisió del servei interior i exterior de la jardineria del complex, i dels protocols d'aprofitament dels espais enjardinats.

 11. Incoar els expedients tècnics del control de plagues i fer el seguiment del contracte i la qualitat del servei.

 12. Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Article 4

Servei d'Acció Transversal i Serveis Interns

4.1 El Servei d'Acció Transversal i Serveis Interns té les funcions següents:

 1. Organitzar els serveis de règim interior i administratius del complex, coordinar i fixar les directrius d'aquests serveis i comunicar-les al personal dels diferents departaments ubicats en el complex.

 2. Planificar i gestionar, com a unitat promotora, la documentació administrativa que derivi de la contractació, en coordinació amb la unitat de contractació responsable de la tramitació de l'expedient.

 3. Elaborar la proposta de pressupost i coordinar i supervisar la gestió econòmica i pressupostària derivada de la gestió dels serveis interns, i avaluar els serveis contractats.

 4. Fomentar la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA