DECRET 10/2020, de 10 de gener, d'encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera d'Empresa i Coneixement els dies 13 i 14 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet i Valera, s'ha d'absentar de Catalunya i cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet i Valera, els dies 13 i 14 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d'Empresa i Coneixement, senyora Maria Àngels Chacón i Feixas.

Barcelona, 10 de gener de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA