DECRET 119/2020, de 6 d'octubre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Senegal.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 194 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC) estableix que la Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l'exterior. Aquesta previsió, que s'emmarca dins de la competència que l'article 193.1 de l'Estatut d'autonomia reconeix en l'àmbit de l'acció exterior, suposa un reconeixement i impuls de la xarxa d'oficines a l'exterior que la Generalitat ha anat teixint des de l'any 1986.

La Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, sobre l'Estatut d'autonomia de Catalunya, va avalar l'assumpció per part de la Generalitat de Catalunya d'aquestes funcions, sempre que es respectés la competència atribuïda a l'Estat per l'article 149.1.3 de la Constitució espanyola (CE).

En desplegament d'aquestes previsions estatutàries, el títol III de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, regula la representació de la Generalitat a l'exterior. Entre les unitats de representació institucional del Govern que s'hi preveuen hi ha les delegacions del Govern a l'exterior.

D'acord amb l'article 31 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, les delegacions del Govern a l'exterior es creen per decret del Govern. Aquesta Llei ha de ser interpretada a la llum de la Sentència 228/2016, de 22 de desembre, del Tribunal Constitucional, que s'hi va pronunciar.

Amb posterioritat, es va aprovar el Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior. L'article 15 d'aquesta norma determina quin és el contingut que ha de constar en el decret de creació de les delegacions del Govern a l'exterior.

D'altra banda, d'acord amb l'article 150 de l'Estatut, correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre la seva estructura i la regulació dels seus òrgans.

En aquests moments, raons d'interès general concretades en la necessitat de desplegar i fer efectiva l'acció exterior de la Generalitat justifiquen crear una nova delegació al Senegal.

La creació de delegacions del Govern a l'exterior s'ha mostrat com l'instrument més adequat per garantir la consecució del mandat de l'article 194 de l'EAC. De fet, no hi ha altres mesures alternatives que permetin obtenir la mateixa finalitat. Es dona compliment, d'aquesta manera, al principi de proporcionalitat, atès aquest Decret és el mitjà necessari i suficient per desenvolupar el mandat tant de l'Estatut com de la Llei 16/2014, del 4 de desembre.

Amb l'aprovació d'aquesta norma s'ha buscat seguir una estructura normativa idèntica a la de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA