DECRET 132/2020, de 17 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès.

Data d'entrada en vigor:09 de desembre de 2020
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat de Catalunya, en l'exercici de la competència exclusiva que reconeix l'article 134.1, apartat a, de l'Estatut d'autonomia en matèria d'esports, i en el marc legal existent en l'àmbit de l'esport, realitza, per mitjà de l'Administració esportiva de la Generalitat, la tasca de foment i de promoció de l'esport en tots els àmbits i els nivells, amb la finalitat que la pràctica de l'esport estigui a l'abast de tots els ciutadans. D'altra banda, mitjançant el Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR), posa a disposició dels esportistes que tinguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu, tots els mitjans materials humans, tècnics i científics per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives.

D'acord amb la competència exclusiva que l'article 150, apartat b, de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat en matèria d'organització de la seva administració i, en concret, sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa, competència que també reconeixia l'article 9 de l'Estatut d'autonomia del 1979, la disposició addicional dinovena de la Llei 13/1988, de 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1989, va crear el CAR com a entitat de dret públic adscrita al Departament de la Presidència. Aquesta disposició addicional va ser derogada posteriorment mitjançant el Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el qual incorpora, a l'article 13, la regulació del CAR. Els seus Estatuts es varen aprovar mitjançant el Decret 12/1989, de 24 de gener, modificat pel Decret 180/1995, de 30 de maig, els quals resultaran derogats amb l'aprovació d'aquest Decret.

De conformitat amb l'article 13.2 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, correspon al CAR realitzar tota mena d'actuacions d'administració, gestió i disposició relacionades amb l'alt rendiment esportiu i amb l'esport en general i, a aquests efectes, gestionar instal·lacions i equipaments, directament o indirectament, i dur a terme activitats mercantils, inclosa la seva participació en societats mercantils, i també de serveis i altres relacionades i/o complementàries de les anteriors que consideri convenient per al compliment dels seus objectius. L'apartat 5 d'aquest mateix article determina que el Govern aprova per decret els Estatuts de funcionament i organització dels òrgans de govern del CAR.

Posteriorment, el Decret llei 15/2019, de 26 de novembre, ha modificat els apartats 3 i 4 de l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, a l'efecte de regular les funcions que el CAR assumeix, com a pròpies, en els procediments d'accés a la funció pública i de promoció interna que requereixen l'avaluació de l'aptitud física dels aspirants i de suprimir la qualificació de l'entitat com a mitjà propi.

Aquest Decret es dicta en compliment del que estableix l'article 13.5 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, amb la finalitat d'adequar els Estatuts al marc jurídic aplicable i completar la regulació establerta en els Estatuts vigents. D'altra banda, amb ocasió de la commemoració del trentè aniversari de la creació del CAR, període en el qual aquesta entitat s'ha consolidat com a referent a nivell nacional i internacional, s'ha considerat oportú reconèixer el protagonisme del seu impulsor mitjançant la incorporació del nom de Josep Lluís Vilaseca a la denominació commemorativa de l'entitat.

El Decret s'estructura en un article únic, per mitjà del qual s'aproven els Estatuts del CAR; en una disposició derogatòria, per mitjà de la qual es deixa sense efecte el Decret 12/1989, de 24 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu, i el Decret 180/1995, de 30 de maig, de modificació parcial de la norma abans esmentada; i en una disposició final relativa a l'entrada en vigor del Decret.

Així mateix, els Estatuts de l'entitat s'estructuren en quatre capítols i en dinou articles. El capítol 1 inclou la regulació de caràcter general i s'estructura en quatre articles. Les disposicions generals regulen la naturalesa, l'adscripció, la denominació commemorativa, la seu, la finalitat, les funcions, l'activitat i les relacions externes i de col·laboració del CAR.

El capítol 2, integrat per sis articles, regula els òrgans de govern del CAR i defineix la seva composició i funcions. El capítol 3, integrat per dos articles, regula el règim de funcionament dels òrgans de govern i, finalment, el capítol 4, integrat per set articles, regula els recursos humans i econòmics, i defineix el règim econòmic, de contractació, patrimonial i jurídic de l'entitat.

Aquest Decret s'ha elaborat de conformitat amb els principis de bona regulació establerts a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta norma resulta del tot necessària per adequar els Estatuts del CAR a la normativa vigent i simplificar l'ordenament jurídic, tenint en compte els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. La seva adopció resulta coherent amb el marc normatiu vigent i ha de contribuir a millorar l'eficàcia i l'eficiència del funcionament de l'entitat.

D'acord amb els principis de necessitat i eficàcia, el Decret es justifica per una raó d'interès general consistent a ajustar el règim jurídic de funcionament i d'organització dels òrgans de govern de l'entitat a les disposicions de rang legal superior vigents a l'actualitat, i es configura com l'instrument adequat per garantir la consecució d'aquesta finalitat.

De conformitat amb el principi de proporcionalitat, la regulació que conté el Decret és la imprescindible per atendre la necessitat abans esmentada i no implica la restricció de cap dret ni la imposició d'obligacions a la ciutadania.

Atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s'exerceix de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, i es genera un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que facilita el seu coneixement i comprensió, de conformitat amb les disposicions del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost.

En aplicació del principi de transparència, l'Administració de la Generalitat de Catalunya possibilita l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del seu procés d'elaboració. I, en aplicació del principi d'eficiència, el Decret no crea càrregues administratives per a la ciutadania.

Vist el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

De conformitat amb el que estableixen els articles 26.o), 39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la consellera de la Presidència, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aproven els Estatuts del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, que s'insereixen a continuació.

Disposició derogatòria

Es deroguen els decrets 12/1989, de 24 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu, i 180/1995, de 30 de maig, de modificació parcial del Decret 12/1989, de 24 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 17 de novembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència

Estatuts del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa, adscripció i denominació commemorativa

1.1 El Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) és una entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat, amb personalitat jurídica, plena capacitat i patrimoni propi per al compliment de la seva finalitat.

1.2 El CAR s'adscriu al departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'esports.

1.3 La denominació commemorativa del CAR és “Centre d'Alt Rendiment Esportiu Josep Lluís Vilaseca de Sant Cugat del Vallès”.

Aquesta denominació es pot emprar en ocasió de la celebració d'actes commemoratius relacionats amb la creació del CAR.

Article 2

Seu

El CAR té la seva seu a l'avinguda Alcalde Barnils, 3-5, 08174 de Sant Cugat del Vallès.

Article 3

Finalitat, funcions i activitat

3.1 La finalitat del CAR és la promoció de l'alt rendiment esportiu. Per a la consecució d'aquesta finalitat li correspon realitzar tota mena d'actuacions d'administració, gestió i disposició relacionades amb l'alt rendiment esportiu i amb l'esport en general .

3.2 D'acord amb la finalitat establerta a l'apartat anterior corresponen al CAR les funcions següents:

  1. La gestió directa o indirecta de les instal·lacions i equipaments propis de cada esport i la seva posada a disposició dels esportistes i entrenadors, tant nacionals com internacionals.

  2. La prestació de serveis de formació i suport personal dels esportistes, destinats al desenvolupament integral de la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA