DECRET 163/2017, de 24 d'octubre, de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'Observatori dels Drets de la Infància el regula el Decret 129/2006, de 9 de maig, com a òrgan col·legiat assessor i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria dels drets de la infància a Catalunya, mitjançant la participació d'entitats públiques i privades, d'experts en l'àmbit de la infància i l'adolescència que treballen en aquest camp, i d'experts interdisciplinaris en la matèria.

Aquest Decret el va modificar per primera vegada el Decret 234/2008, de 2 de desembre, de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància. Aquesta modificació va consistir, d'una banda, en l'ampliació del nombre de vocalies de la Comissió Permanent i del Ple de l'Observatori, i de l'altra, en l'adequació de l'estructura i de les denominacions a l'organització dels departaments de la Generalitat i a l'estructura del departament competent en matèria d'infància i adolescència en aquell moment.

D'acord amb l'article 15.2.m) del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, l'Observatori dels Drets de la Infància és una comissió sectorial del Consell General de Serveis Socials que tracta de manera especialitzada la planificació, la programació i l'ordenació de les polítiques en matèria d'infància i adolescència.

Des de la seva creació ara fa nou anys, l'Observatori s'ha reunit amb regularitat per acomplir les funcions que té assignades, i ha participat activament en la divulgació, el foment, el respecte i la garantia dels drets dels infants i els adolescents a Catalunya.

Després de tots aquests anys de funcionament, i com a conseqüència de l'experiència adquirida, es fa necessària una adaptació de certs articles del Decret esmentat per tal d'adequar-ne el contingut a la realitat i a les necessitats actuals de l'Observatori.

Es constata la necessitat de donar cabuda a les entitats públiques dins de l'Observatori per augmentar-ne l'àmbit de representativitat.

També es valora ampliar la participació en els espais de gestió de l'Observatori del personal no adscrit a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, introduint la figura del coordinador o coordinadora de l'Observatori, que serà qui designi la persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència, i que té com a funció principal garantir el suport tècnic a les tasques de l'Observatori, així com auxiliar el president o presidenta en aquelles funcions que li siguin encomanades.

En darrer lloc, cal fer canvis pel que fa a la denominació d'alguns òrgans que componen actualment l'Observatori, i adequar-los a l'estructura i l'organització vigents del departament competent en matèria d'infància i adolescència.

En aquest sentit, el present Decret té per objecte ampliar la representació de les entitats públiques a l'Observatori i adaptar la denominació dels òrgans que en formen part a la nova estructura de la Generalitat.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, a proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l'article 3 del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància, que queda redactat de la manera següent:

“Article 3

”Composició

”3.1 La presidència l'exerceix la persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència.

”3.2 La vicepresidència l'exerceix la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

”3.3 En són vocals les persones següents:

”a) La persona titular de la Direcció General de Famílies.

”b) La persona titular de la Subdirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

”c) La persona titular de la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció.

”d) Una persona designada i en representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

”e) La persona responsable de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

”f) Una persona en representació dels organismes, departaments i unitats directives següents, designada per la persona titular de l'òrgan respectiu:

”3.3.f.1) Direcció General de Protecció Social.

”3.3.f.2) Institut Català de les Dones.

”3.3.f.3) Departament competent en matèria d'educació.

”3.3.f.4) Departament competent en matèria de justícia.

”3.3.f.5) Departament competent en matèria de salut.

”3.3.f.6) Departament competent en matèria de treball.

”3.3.f.7) Departament competent en matèria de participació.

”3.3.f.8) Direcció General de Joventut.

”3.3.f.9) Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

”g) Una persona designada i en representació de cada una de les entitats i òrgans següents:

”3.3.g.1) Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

”3.3.g.2) Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

”3.3.g.3) Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

”3.3.g.4) Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

”3.3.g.5) Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.

”3.3.g.6) Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

”3.3.g.7) Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

”3.3.g.8) Societat Catalana de Pediatria.

”3.3.g.9) Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

”3.3.g.10) Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

”3.3.g.11) Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.

”3.3.g.12) Col·legi de Logopedes de Catalunya.

”h) Dues persones designades i en representació de dues associacions de mares i pares d'alumnes, escollides, entre les que formen part del Consell Escolar de Catalunya, per la persona titular del Departament competent en matèria d'infància i adolescència.

“i) Fins a deu persones en representació d'entitats públiques o privades, l'actuació social de les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l'àmbit de la infància. Aquestes entitats són designades per la persona que exerceix la presidència, a proposta de la persona que exerceix la vicepresidència.

”j) Fins a un màxim de catorze persones expertes en l'àmbit d'infància, designades per la persona que exerceix la presidència, a proposta de la persona que exerceix la vicepresidència, buscant un equilibri en la procedència per tal de garantir la pluralitat, diversitat, paritat de gènere i diferents realitats territorials.

”k) Dos representants del Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya.

”l) Una persona en representació del col·lectiu de joves extutelats/es.

”m) Un coordinador o coordinadora de l'Observatori, que serà qui designi la persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència, i que té com a funció principal garantir el suport tècnic a les tasques de l'Observatori, així com auxiliar el president o presidenta en aquelles funcions que li siguin encomanades, sense que impliqui la creació de cap nou lloc de treball.

”3.4 En els nomenaments o designacions de la presidència, la vicepresidència i els vocals d'aquest òrgan col·legiat també es nomenarà o designarà, segons el cas, una persona suplent”.

 

Article 2

Es modifica l'apartat a) de l'article 5 del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància, que queda redactat de la manera següent:

“Article 5

”Funcions

“a) Promoure l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació dels drets reconeguts als infants i als adolescents, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, de 20 de novembre de 1989, i amb el que estableixen els articles 3, 4 i 16 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència”.

 

Article 3

Es modifica l'apartat 5 de l'article 6 del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància, que queda redactat de la manera següent:

“Article 6

”[...]

”Funcionament

”6.5 Els vocals de l'Observatori dels Drets de la Infància els nomena la persona titular del departament en matèria d'infància i adolescència, excepte els vocals que no ho són per raó del càrrec o que no pertanyen al departament, els quals seran designats pels òrgans de govern de les entitats a qui representin. Cada dos anys se'n revisarà la composició i es podran renovar tots o alguns dels nomenaments fets”.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

 

Barcelona, 24 d'octubre de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS