DECRET 189/2018, de 21 d'agost, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d'Interior des del dia 26 fins al dia 27 d'agost de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de la Presidència s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 26 al dia 27 d'agost de 2018 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de la Presidència, senyora Elsa Artadi i Vila, des del dia 26 fins al dia 27 d'agost de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya.

Barcelona, 21 d'agost de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA