DECRET 115/1999, de 19 d'abril, de creació de dos centres públics de formació d'adults.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 115/1999, de 19 d'abril, de creació de dos centres públics de formació d'adults. Mitjançant el Decret 186/1988, d'1 d'agost, el Departament de Benestar Social assumeix les competències sobre formació permanent d'adults, mentre que per mitjà de l'Ordre d'1 de desembre de 1988 el Departament de Benestar Social assumeixi les competències i les funcions relatives als centres i les aules públics i privats de formació permanent d'adults. Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults; Atès el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults; A proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern, Decreto: Article 1 Creació Es creen els centres de formació d'adults que es detallen a l'annex d'aquest Decret. Article 2 Funcionament Aquests centres, que adequaran la seva activitat docent a partir del curs acadèmic 1998-99, desenvoluparan, en exclusiva o no, activitats per a la formació d'adults en l'àmbit de la formació instrumental i la formació bàsica, i funcionaran amb una organització flexible i en funció de les necessitats educatives i formatives de la zona on estan ubicats, i podran funcionar com a centre d'autoformació, amb l'autorització prèvia de la Direcció General de Formació d'Adults. Article 3 Registre Els centres s'inscriuran al Registre general de centres de formació d'adults. Disposició final S'autoritza el conseller de Benestar Social per a l'execució d'aquest Decret, que entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 19 d'abril de 1999 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA