DECRET 194/2018, de 4 de setembre, d'encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de Territori i Sostenibilitat, del 5 al 6 de setembre, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de Cultura, senyora Laura Borràs i Castanyer, s'ha d'absentar de Catalunya del 5 al 6 de setembre de 2018 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen els articles 12.1.k) i 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de Cultura, senyora Laura Borràs i Castanyer, del 5 al 6 de setembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament el conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet i Valera.

Barcelona, 4 de setembre de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA