DECRET 198/2018, de 6 de setembre, d'encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller d'Interior els dies 11 al 15 de setembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet i Valera, s'ha d'absentar de Catalunya i cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet i Valera, els dies 11 al 15 de setembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya.

Barcelona, 6 de setembre de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA