DECRET 210/2018, de 4 d'octubre, d'encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública al conseller d'Interior, del dia 8 d'octubre fins al dia 9 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, senyor Jordi Puigneró i Ferrer, s'ha d'absentar de Catalunya del dia 8 d'octubre fins al dia 9 d'octubre de 2018, ambdós inclosos, i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, senyor Jordi Puigneró i Ferrer, del dia 8 d'octubre fins al dia 9 d'octubre de 2018, ambdós inclosos, s'encarregarà del despatx del seu Departament al conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya.

Barcelona, 4 d'octubre de 2018

Joaquim Torra i Pla

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA