DECRET 211/2018, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix la suplència en l'exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda els dies 7 i 8 d'octubre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda ha d'absentar-se de Catalunya els dies 7 i 8 d'octubre de 2018, i, per tant, s'ha de determinar la seva suplència.

Atès el que estableix l'article 15.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia, els dies 7 i 8 d'octubre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, exercirà la seva suplència la consellera de Justícia, senyora Ester Capella i Farré.

Barcelona, 5 d'octubre de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA