DECRET 214/2018, de 9 d'octubre, de desplegament de competències reconegudes al Consell General d'Aran en matèria d'ordenació del territori i urbanisme (Comissió d'Urbanisme d'Aran).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat, va integrar en un únic text reglamentari la regulació dels diversos òrgans urbanístics col·legiats, entre els quals hi ha la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Vall d'Aran, que té una composició i un funcionament específic caracteritzat pel fet que el suport administratiu i tècnic de la Comissió el duu a terme el Servei Territorial d'Urbanisme corresponent amb la col·laboració de l'Oficina Tècnica d'Urbanisme del Consell General d'Aran.

A més, el Decret va determinar que les propostes que havien de ser elevades a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Vall d'Aran havien de ser trameses al o a la cap de l'Oficina Tècnica esmentada, com a mínim, amb trenta-sis hores d'antelació a la reunió de la Comissió, per tal que els membres del Consell poguessin debatre-les abans de la sessió i conformar el seu parer motivat al respecte.

Posteriorment, l'article 54 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, ha modificat algunes d'aquestes previsions en determinar que, en aquest territori, les competències que la legislació urbanística atribueix a les comissions territorials d'urbanisme les exerceix la Comissió d'Urbanisme d'Aran i que el Consell General d'Aran té competència per elaborar la proposta de l'informe inicial que s'ha de sotmetre a aquesta Comissió.

Addicionalment, l'article 54.5 de la Llei disposa que el Consell General d'Aran té competència per emetre els informes sectorials relatius a les competències transferides en el marc de la tramitació dels expedients urbanístics.

La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d'Aran, òrgan permanent de relació entre els governs i les administracions de la Generalitat i d'Aran, té entre les seves funcions, d'acord amb l'article 84.1.b) de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, l'adopció dels acords de transferència de competències o traspassos de béns i serveis que corresponguin.

De conformitat amb l'article 7.2.c) del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d'Aran, publicat en el DOGC núm. 6836, de 23 de març de 2015, mitjançant la Resolució GRI/517/2015, d'11 de març, correspon al Ple de la Comissió adoptar els acords sobre els traspassos de funcions i serveis per elevar-los al Govern de la Generalitat per a l'aprovació final.

El Ple de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d'Aran, en la sessió de 13 de juny de 2017, va adoptar un acord relatiu al desplegament de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA