DECRET 223/2019, de 29 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, els béns i actius que s'adscriuen a l'Agència, així com els drets i obligacions a què l'Agència se subroga.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
DECRET 223/2019, de 29 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de
Catalunya, els béns i actius que s'adscriuen a l'Agència, així com els drets i obligacions a què l'Agència se
subroga.
L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència
exclusiva sobre l'organització de l'Administració de la Generalitat, la regulació dels òrgans i directius públics, el
funcionament i l'articulació territorial, i les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació
administrativa.
La Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya té com a finalitat la dissolució de
la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la creació de l'Agència de Ciberseguretat de
Catalunya, una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa al dret privat, i adscrita al
departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
L'esmentada Llei estableix, entre d'altres, la creació i forma jurídica pública de l'entitat, les seves funcions, els
òrgans de govern, així com els recursos de què ha de disposar l'entitat. Així mateix, l'article 6 de la Llei preveu
que correspon al Govern aprovar, per mitjà d'un decret, els estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de
Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans de govern, el funcionament del
Consell d'Administració i l'estructura orgànica interna i el règim de funcionament de l'Agència.
La disposició final segona de la Llei preveu que en el termini d'un any a comptar de la seva entrada en vigor,
s'ha de constituir l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el Govern n'ha d'aprovar els estatuts i les normes
necessàries per al seu desplegament, i s'han d'adscriure a l'Agència els béns de domini públic.
Pel que fa als béns a adscriure a l'entitat, la Llei determina que s'adscriuen a l'Agència de Ciberseguretat de
Catalunya els béns de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectes a les
funcions que exerceix l'Agència. El decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència ha de concretar els béns
objecte d'adscripció i el procediment amb què s'ha de formalitzar, que necessàriament n'ha de reflectir la
valoració econòmica.
La Llei 15/2017, del 25 de juliol, també estableix que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya se subroga als
drets i les obligacions de contingut econòmic de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector
públic afectes a les funcions que exerceix l'Agència, la qual cosa s'ha de concretar en el decret d'aprovació dels
estatuts. En especial, l'Agència ha de rebre de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
(Cesicat), per al compliment de les seves funcions, tots els actius materials, el personal i els recursos
pressupostaris assignats a la Fundació i subrogar-se als contractes i convenis que hagi subscrit. Per executar
aquesta cessió, la Fundació ha de fer els tràmits interns necessaris des de l'aprovació d'aquesta Llei i la
Generalitat ha de fer les modificacions administratives i pressupostàries necessàries.
Finalment, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya se subroga a la posició jurídica de l'Administració de la
Generalitat i de les entitats del seu sector públic pel que fa als drets i obligacions que li corresponen en l'àmbit
de les funcions que l'Agència assumeix, la qual cosa s'ha de concretar en el decret d'aprovació dels estatuts.
Els Estatuts s'estructuren en set capítols, que recullen de manera sistemàtica els aspectes que han de contenir
els estatuts d'una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, amb les particularitats derivades de les
característiques especials de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya definides a la seva llei reguladora.
El capítol 1 recull la naturalesa jurídica, l'adscripció i el domicili de l'Agència.
El capítol 2 estableix l'objecte, els principis d'actuació, les finalitats i les funcions de l'Agència, en els termes
que preveu la Llei 15/2017, del 25 de juliol. També detalla les activitats que desenvoluparà l'Agència en
execució del contracte programa, del pla estratègic, del pla d'activitats anual i com a conseqüència dels
encàrrecs que rebi, així com les obligacions referents a la protecció de dades de caràcter personal i a les
relacions externes i de col·laboració.
Els capítols 3 i 4 es destinen als òrgans de govern de l'Agència i als òrgans consultius, respectivament. Es
concreten les seves funcions i es complementa la Llei 15/2017, del 25 de juliol.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7992 - 30.10.20191/24 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19302058-2019
En el capítol 5 es detalla el règim de funcionament dels òrgans col·legiats.
En el capítol 6 es preveuen els aspectes relatius al règim econòmic i financer, als recursos humans, a la
contractació i al règim de control i al contracte programa.
El capítol 7 regula aspectes relatius al codi ètic i la transparència com a instruments per desenvolupar millor les
seves funcions.
Aquest Decret compleix amb els principis de bona regulació formulats a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta norma
resulta del tot necessària per aprovar els estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en compliment
del mandat legal contingut en la llei de creació, de conformitat amb la normativa vigent, tenint en compte els
principis de proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència. La seva adopció resulta coherent amb el marc
normatiu vigent i contribuirà a millorar l'eficàcia i l'eficiència del funcionament d'aquesta entitat.
Aquest Decret està inclòs en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys
2019-2020, aprovat per l'Acord del Govern de 24 d'abril de 2019.
De conformitat amb el que estableixen els articles 26.o), 39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de
la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, d'acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1
Aprovar els Estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que consten a l'annex 1.
Article 2
Aprovar l'inventari de béns i actius de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic
afectes a les funcions que exerceix l'Agència i que s'adscriuen a l'entitat, així com el procediment a seguir per
a la seva formalització, que figura a l'annex 2.
Article 3
Aprovar la llista de drets i obligacions de contingut econòmic de l'Administració de la Generalitat i de les
entitats del seu sector públic afectes a les funcions que exerceix l'Agència a què se subroga l'entitat. La llista
s'adjunta a l'annex 3.
Disposició addicional primera
Les persones representants de l'Administració de la Generalitat en l'òrgan de govern de la Fundació Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya han de promoure les actuacions necessàries per fer efectiva la
dissolució de l'entitat, d'acord amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei 15/2017, del 25 de
juliol.
Els òrgans de govern de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya han de dur a terme els
tràmits necessaris per fer efectiva aquesta dissolució. La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de
Catalunya adoptarà el corresponent acord d'extinció i cessió global de l'actiu i el passiu a l'Agència de
Ciberseguretat de Catalunya d'acord amb el procediment establert en els Estatuts i a la normativa de
fundacions. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya quedarà subrogada en els contractes i convenis subscrits
per la Fundació.
De conformitat amb la disposició transitòria segona de la Llei 15/2017, del 25 de juliol, la Fundació ha de
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7992 - 30.10.20192/24 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19302058-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA