DECRET 224/2018, de 16 d'octubre, pel qual es creen els ensenyaments d'arts escèniques i el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Tècniques de Direcció Coral, del qual se n'estableix el currículum.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En matèria d'ensenyament no universitari, l'article 131.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l'obtenció d'un títol o d'una certificació acadèmica amb validesa a tot l'Estat i sobre els centres docents en què s'imparteixin aquests ensenyaments.

L'article 53.4, de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que correspon al Govern determinar el currículum dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l'obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat.

D'acord amb aquestes competències s'han creat diverses titulacions pròpies, entre aquestes, les d'Animació en Circ, d'Arts del Circ i de Tècniques d'Actuació Teatral. Aquests títols corresponen a manifestacions artístiques que tenen com a comú denominador la pertinença a les arts escèniques, les quals, actualment, no estan previstes dins dels ensenyaments de formació professional, ni en els ensenyaments artístics.

L'article 65.2 f) de la llei 12/2009, del 10 de juliol, estableix que poden formar part dels ensenyaments artístics altres manifestacions artístiques que el Govern determini.

Per tant, d'acord amb els principis de necessitat i eficàcia, els ensenyaments d'arts escèniques han d'incloure les titulacions pròpies que no es poden emmarcar en els actuals ensenyaments artístics de Música, de Dansa, d'arts plàstiques i disseny, d'Art Dramàtic, i de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Així mateix, es crea una nova titulació pròpia en Tècniques de Direcció Coral que també ha de formar part dels ensenyaments d'arts escèniques juntament amb les ja creades actualment.

La viabilitat de la creació d'aquest títol propi deriva de la inexistència d'un títol establert pel Govern de l'Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació.

La creació d'aquest títol i la definició del currículum respon a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya fruit de la col·laboració de l'Administració educativa i entitats del sector coral i institucions educatives musicals, així com la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, en el marc del Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional.

El títol creat per aquest Decret sota el principi de proporcionalitat conté la regulació imprescindible perquè sigui desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració del cicle formatiu.

D'acord amb el que s'ha exposat, aquesta iniciativa s'exerceix en el marc del règim de millora de la qualitat normativa i dels principis de bona regulació, en particular, dels principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Es persegueix la millora del sistema educatiu com a interès general justificatiu, tot establint la regulació imprescindible per atendre a les necessitats detectades, alhora que resulta coherent amb l'ordenament jurídic vigent i no s'estableixen càrregues administratives innecessàries per als destinataris. Així mateix s'ha garantit la participació ciutadana en l'elaboració, així com el règim de transparència.

Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i disposa del dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Ensenyaments d'arts escèniques

 1. Es creen els ensenyaments d'arts escèniques que tenen per finalitat donar una oferta formativa específica a les diverses vessants del sector escènic.

 2. Els ensenyaments d'arts escèniques comprenen les titulacions pròpies següents:

  1. El títol de tècnic o tècnica d'Animació en Circ.

  2. El títol de tècnic o tècnica superior en Arts del Circ.

  3. El títol de tècnic o tècnica superior en Tècniques d'Actuació Teatral.

  4. El títol de tècnic tècnica superior en Tècniques de Direcció Coral.

  5. Altres titulacions pròpies que el Govern determini.

 3. Els títols propis en arts escèniques es regeixen per la norma que els crea i els és d'aplicació supletòria el règim establert per als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.

Article 2

Tècniques en Direcció Coral

 1. Es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Tècniques de Direcció Coral i se n'estableix el currículum.

 2. El títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Tècniques de Direcció Coral s'inclou en els ensenyaments d'arts escèniques.

Article 3

Identificació del títol i perfil professional

 1. Els elements d'identificació del títol són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

 2. El perfil professional del títol és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

 3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que són el referent del perfil professional d'aquest títol, són les que s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

 4. El camp professional del títol és el que s'indica a l'apartat 4 de l'annex.

Article 4

Currículum

 1. Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

 2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'estableixen a l'apartat 5.2 de l'annex.

 3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul s'estableix a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts.

 4. En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

 5. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

Article 5

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

 2. En el mòdul professional de Projecte Integrat també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de Projecte.

Article 6

Espais

Els espais i equipaments requerits per al desenvolupament d'aquest cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 6 de l'annex.

Article 7

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 7 de l'annex.

Article 8

Efectes professionals del títol

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

Article 9

Efectes acadèmics del títol

Aquest títol no té efectes acadèmics, sens prejudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica.

Article 10

Correspondències

 1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació o exempció es regula a l'apartat 8.1 de l'annex.

 2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 8.2 de l'annex.

Article 11

Convalidacions

Les convalidacions amb altres ensenyaments es regulen a l'apartat 9 de l'annex.

Article 12

Accés

 1. Per accedir a aquest cicle formatiu es requereix:

  1. Tenir el títol de batxiller o un títol declarat equivalent.

  2. Haver superat la prova específica d'accés que permet demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 2. La prova específica d'accés superada té validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any que es fa la prova.

 3. Queden exempts de la prova les persones que acreditin haver superat el quart curs d'ensenyaments de grau professional de música o un curs superior. També queden exemptes les persones que hagin superat la prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de música o els estiguin cursant.

 4. També pot accedir a aquest cicle formatiu qui, sense tenir el títol de batxiller o un títol declarat equivalent, reuneixi les tres condicions següents:

  1. Haver superat la part comuna de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

  2. Haver superat la prova específica d'accés que permet demostrar les aptituds i els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La prova específica d'accés superada té validesa únicament durant el curs acadèmic corresponent a l'any que es fa la prova.

  3. Tenir complerts almenys 19 anys d'edat dins de l'any natural en què es presenta a la prova específica d'accés.

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA