DECRET 225/2019, de 31 d'octubre, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Empresa i Coneixement a la consellera de Cultura des del dia 4 de novembre fins al dia 5 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera d'Empresa i Coneixement s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 4 de novembre fins al dia 5 de novembre de 2019 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera d'Empresa i Coneixement, senyora Maria Àngels Chacón i Feixas, des del dia 4 de novembre fins al dia 5 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de Cultura, senyora Maria Àngela Vilallonga Vives.

Barcelona, 31 d'octubre de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA