DECRET 242/2018, de 20 de novembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Balcans.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 194 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l'exterior. Aquesta previsió, que s'emmarca dins de la competència que l'article 193.1 de l'Estatut d'autonomia reconeix en l'àmbit de l'acció exterior, suposa un reconeixement i impuls de la xarxa d'oficines a l'exterior que la Generalitat ha anat teixint des de l'any 1986.

En desplegament d'aquestes previsions estatutàries, el títol III de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, regula la representació de la Generalitat a l'exterior. Entre les unitats de representació institucional del Govern que s'hi preveuen, hi ha les delegacions del Govern a l'exterior. D'acord amb l'article 31 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, les delegacions del Govern a l'exterior es creen per decret del Govern.

D'altra banda, d'acord amb l'article 150 de l'Estatut, correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva administració, la competència exclusiva sobre la seva estructura i la regulació dels seus òrgans.

Mitjançant el Decret 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, es determina que les delegacions del Govern a l'exterior depenen de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

Així mateix, el Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, estableix l'organització, l'estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i el rang orgànic o l'assimilació orgànica de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior.

Finalment, la disposició addicional primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, faculta el Govern per a establir que la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior, ja creades o que es puguin crear, tinguin règim d'autonomia econòmica o financera, tot determinant-ne els aspectes essencials.

En data 28 d'octubre de 2017 (BOE núm. 261), es va publicar el Reial decret 945/2017, de 27 d'octubre, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA