DECRET 244/2019, de 26 de novembre, d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 24/1987, de 28 de desembre, va crear l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (en endavant, Entitat), les funcions de la qual s'estableixen en el seu article 3.

Mitjançant el Decret 215/2000, de 26 de juny, es va procedir al desplegament reglamentari de la Llei esmentada i l'actual estructura organitzativa de l'Entitat va ser establerta amb l'aprovació del Decret 150/2012, de 20 de novembre.

El temps transcorregut d'ençà de l'entrada en vigor del Decret 215/2000, de 26 de juny, i els canvis experimentats en aquest període fan necessària una nova disposició organitzativa, la qual cosa es porta a terme –sobre la base dels principis de seguretat jurídica i de simplificació normativa– a través de l'aprovació d'aquest Decret i la consegüent derogació del Decret 215/2000, de 26 de juny.

Amb la finalitat esmentada, mitjançant aquesta disposició s'adapta el funcionament de l'Entitat als canvis produïts en l'estructura administrativa de l'Administració de la Generalitat i a les modificacions que aquesta pugui tenir en el futur.

D'altra banda, es dota el Consell d'Administració de l'Entitat d'una regulació dirigida al seu funcionament òptim i adaptada a l'evolució del marc legal en matèria d'òrgans col·legiats. Així mateix, s'adequa la composició del Consell d'Administració a l'evolució dels àmbits d'actuació de l'Entitat i a la progressiva dependència tecnològica de les seves funcions. Finalment, s'atribueix també al Consell d'Administració de l'Entitat l'aprovació de determinades qüestions essencials la decisió sobre les quals ha de correspondre al seu màxim òrgan de govern.

En l'àmbit econòmic, es determinen els ingressos que corresponen a l'Entitat d'acord amb el marc legal aplicable.

En darrer terme, mitjançant el Decret es deroguen explícitament determinades disposicions atès que no són actualment aplicables.

Aquest Decret s'adequa als principis de bona regulació i de millora de la qualitat normativa que s'estableixen a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que és necessària una adaptació al context normatiu vigent i contribueix a l'objectiu d'interès general incrementant la qualitat dels serveis prestats per l'Entitat; és conforme al principi de proporcionalitat, pel fet que és el mitjà més adequat per complir els objectius pretesos, i al principi de seguretat jurídica perquè s'emmarca adequadament a l'ordenament jurídic vigent i el simplifica; també compleix el principi de transparència, atès que esdevé un instrument necessari que permet controlar i avaluar l'actuació de l'Entitat, en especial la utilització dels recursos públics, i el funcionament dels seus òrgans rectors, i és un pas més per fer les adaptacions organitzatives, procedimentals i de règim intern que calen per ajustar la seva activitat; finalment, és coherent amb el principi d'eficiència perquè és una norma que permet que els objectius...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA