DECRET 245/2019, de 26 de novembre, de modificació del Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i se n'actualitzen les tarifes i peatges.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 427/2011, de 27 de desembre, va aprovar un sistema de descomptes específics homogeni per al conjunt de la xarxa d'autopistes i vies de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya, tot considerant la millora de la gestió de la mobilitat i l'eficiència ambiental.

El sistema es configurà com un model de descomptes acumulatius d'acord amb criteris de recurrència o habitualitat (REC), per alta ocupació (VAO), i per tractar-se de vehicles ecològics o eficients ambientalment (ECO).

Mitjançant l'Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, es va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020. El Pla va identificar el sector del transport com el de la contribució més rellevant als nivells de qualitat de l'aire, de manera que proposa mesures per incentivar la renovació del parc de vehicles associats a la mobilitat obligada privada cap a un parc menys contaminant i amb menys emissions sonores.

El 7 de març de 2017 es va presentar l'Acord polític per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona, com a marc d'actuació establert per les diferents administracions implicades, amb l'objectiu de permetre definir un nou model de mobilitat sostenible mitjançant el desenvolupament de les accions i mesures de l'esmentat Pla.

En aquest marc i context, el Decret 76/2017, de 20 de juny, va incorporar uns criteris més actualitzats per accedir als descomptes ECO i va determinar la seva aplicació durant la vigència del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020.

Posteriorment, la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, va incorporar com a objectiu que el 30 % de renovació del parc de vehicles fos elèctric el 2025. Així mateix, va establir que el Govern havia de promoure les mesures necessàries en el sector de l'automoció perquè els vehicles motoritzats nous no fossin de combustió interna fòssil a partir del 2030 i perquè el sector de l'automoció passés d'un model exclusiu de cavalls fiscals a un d'emissions contaminants.

El 26 de març de 2019, a la Segona Cimera Institucional per a la Qualitat de l'Aire, les diferents administracions implicades van manifestar la voluntat d'establir mecanismes per afavorir la transició cap a una societat més sana i amb l'aire més net, basada en criteris de justícia ambiental, on tothom s'hi sentís partícip i pogués col·laborar de manera activa, amb mesures com ara l'establiment d'una zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona de manera estructural a partir de l'1 de gener de 2020.

El 14 de maig de 2019, el Govern va declarar formalment l'emergència climàtica amb el compromís d'arribar a un model energètic 100 % renovable i assumir un model de mobilitat sostenible.

L'1 de gener de 2020 entrarà en vigor el Reglament (UE) 2019/631 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019, pel qual s'estableixen normes de comportament en matèria d'emissions de CO2 dels turismes nous i dels vehicles comercials lleugers nous, i pel qual es deroguen els R(CE) núm. 443/2009 i (UE) núm. 510/2011. Així mateix, també inclou un mecanisme de quotes transitori per incentivar la incorporació de vehicles de zero i de molt baixes emissions.

En aquest context, el Govern està compromès a reforçar el compliment de les mesures de qualitat de l'aire d'acord amb el que estableix la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambiental i a una atmosfera més neta a Europa.

El Pla director de la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2020-2025, en tramitació, preveu, entre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA