DECRET 246/2018, de 20 de novembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Mediterrània.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 194 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l’exterior. Aquesta previsió, que s’emmarca dins de la competència que l’article 193.1 de l’Estatut d’autonomia reconeix en l’àmbit de l’acció exterior, suposa un reconeixement i impuls de la xarxa d’oficines a l’exterior que la Generalitat ha anat teixint des de l’any 1986.

En desplegament d’aquestes previsions estatutàries, el títol III de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, regula la representació de la Generalitat a l’exterior. Entre les unitats de representació institucional del Govern que s’hi preveuen, hi ha les delegacions del Govern a l’exterior. D’acord amb l’article 31 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, les delegacions del Govern a l’exterior es creen per decret del Govern.

D’altra banda, d’acord amb l’article 150 de l’Estatut, correspon a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva administració, la competència exclusiva sobre la seva estructura i la regulació dels seus òrgans.

Mitjançant el Decret 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, es determina que les delegacions del Govern a l’exterior depenen de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Així mateix, el Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l’exterior, estableix l’organització, l’estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i el rang orgànic o l’assimilació orgànica de les unitats de representació institucional del Govern a l’exterior.

Finalment, la disposició addicional primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, faculta el Govern per a establir que la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i les delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior, ja creades o que es puguin crear, tinguin règim d’autonomia econòmica o financera, tot determinant-ne els aspectes essencials.

D’acord, doncs, amb el marc legal que deriva de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de la regulació de caràcter organitzatiu, aquest decret crea la Delegació del Govern de la Generalitat a la Mediterrània i la dota de l’estructura necessària per al seu funcionament, amb la previsió que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA