DECRET 248/2018, de 20 de novembre, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric.

Data d'entrada en vigor:12 de desembre de 2018
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 144.1.h de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de normes addicionals de protecció que inclou, en tot cas, la regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d'aquest, la declaració de zones d'atmosfera contaminada i l'establiment d'altres instruments de control de la contaminació, amb independència de l'administració competent per autoritzar l'obra, la instal·lació o l'activitat que la produeixi.

D'altra banda, l'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre:

  1. L'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial.

  2. Les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

La Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, va crear i regular a l'article 15, el Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric, amb la finalitat inicial de subvencionar instal·lacions que permetessin disminuir els nivells d'emissió, amb els recursos econòmics provinents dels crèdits pressupostaris habilitats per la Generalitat a aquest efecte i els ingressos provinents de les sancions imposades per la Generalitat en aplicació de la Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. A l'últim apartat d'aquest article, es disposava que les subvencions havien de ser acordades pel Consell Executiu a proposta de la conselleria corresponent.

La Llei 22/1983, de 21 de novembre, va ser modificada per la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, i per la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

La nova redacció de l'article 15 de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, mitjançant la disposició addicional primera de la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, amplia la finalitat del Fons més enllà dels ajuts a instal·lacions industrials, incrementa els recursos que nodreixen el Fons, deroga el sistema d'acords per a l'atorgament d'ajuts a càrrec del Fons i crea l'òrgan col·legiat que ha d'administrar i controlar el Fons. Respecte a aquest òrgan, preveu que la seva composició s'ha d'establir per reglament.

Per tant, amb l'aprovació d'aquest Decret, que regula la composició, funcions i funcionament de la Comissió del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA