DECRET 254/2019, de 3 de desembre, pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 116.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia, i també la competència en matèria de desenvolupament del sector agroalimentari i d'execució de la qualitat agroalimentària i de les condicions dels productes agrícoles i ramaders. A més, d'acord amb l'article 128.1 del mateix Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de mencions de qualitat, cosa que inclou el règim jurídic de creació i funcionament. Totes aquestes competències han de respectar les competències pròpies de l'Estat atribuïdes per la Constitució.

Aquest Decret comporta un desenvolupament de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, del Reglament (UE) 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i del Reglament delegat (UE) 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, reguladors de l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, va regular l'acreditació voluntària dels productors o les agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus productes d'elaboració pròpia directament als consumidors o a establiments minoristes i de restauració.

L'experiència assolida amb la seva aplicació aconsella d'introduir determinades modificacions relatives a la vigència de l'acreditació, en consonància amb la declaració anual de la producció agrícola, la precisió dels conceptes de venda de proximitat, d'elaboració pròpia, de persona intermediària i de llocs de venda i la inclusió en l'àmbit d'aplicació de la norma dels productes agraris, o actualitzar els requisits per obtenir l'acreditació de la venda de proximitat i introduir requisits per a la carn de xai, o les normes d'utilització de l'acreditació i del logo o de la revisió del procediment de revocació de l'acreditació.

Aquestes modificacions obeeixen a la necessitat de millorar l'aplicació i l'eficàcia del sistema d'acreditació de venda de proximitat per garantir, de manera més clara, els objectius i les finalitats establerts al Decret 24/2013, de 8 de gener, i aconseguir, d'aquesta manera, que els resultats que s'obtinguin siguin conseqüència d'una millor utilització dels recursos. Alhora, també s'estableixen alguns aclariments per aconseguir una major transparència de conceptes i sobre com obtenir, utilitzar i revocar l'acreditació i el logo de venda de proximitat, a fi de dotar de major certesa i estabilitat les persones acreditades o que es volen acreditar.

Per tot l'exposat, aquesta iniciativa s'exerceix en el marc del règim de millora de la qualitat normativa i dels principis de bona regulació, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Es pretén una millora en el sistema d'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, el qual té caràcter voluntari, per la qual cosa no s'estableixen càrregues administratives innecessàries per als destinataris. Així mateix, s'ha garantit la participació ciutadana en l'elaboració i el règim de transparència.

Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA