DECRET 27/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

Mitjançant el Decret 4/2018, de 2 de juny, es crea l'Oficina del President/a de la Generalitat de Catalunya.

El present Decret adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

La Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, regula a l'article 24 la figura dels comissionats, que poden ser nomenats pel Govern i als quals ha d'assignar un àmbit d'actuació específic i ha d'adscriure al departament corresponent.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de la Presidència, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de la Presidència s'estructura en les unitats directives següents sota la direcció del conseller/a de la Presidència:

 1. La Secretaria General de la Presidència

 2. La Secretaria del Govern.

 3. El Gabinet Jurídic de la Generalitat.

 4. La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

 5. La Secretaria General de l'Esport.

 6. La Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran

 7. L'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

 8. La Delegació del Govern a Madrid.

  1.2 Es crea el Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern, la persona titular del qual rep la denominació de viceconseller/a de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern.

  1.3 Resten adscrits al Departament de la Presidència:

  1.3.1. Mitjançant la Secretaria General:

 9. El Patronat de la Muntanya de Montserrat.

 10. L'Institut Català de les Dones.

 11. El Jurat d'Expropiació de Catalunya.

  1.3.2 Mitjançant la Secretaria del Govern:

 12. L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

 13. El Centre d'Estudis d'Opinió.

  1.3.3 Mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

  1.3.4 Mitjançant la Secretaria General de l'Esport:

 14. El Consell Català de l'Esport.

 15. L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

 16. El Centre d'Alt Rendiment Esportiu.

  1.3.5 L'Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya.

  1.4 El Consell de l'Audiovisual de Catalunya i Intracatalònia SA es relacionen amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

  1.5 EQUACAT SA es relaciona amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

  1.6 La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Presidència.

  1.7 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la política d'aquest, i fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; per les persones titulars de la Secretaria del Govern i de les unitats directives amb nivell orgànic de secretaria general; pel Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern; el/la cap del Gabinet del Conseller/a i per altres persones que la persona titular del Departament designi. A més hi poden assistir, d'acord amb el que determini la presidència del Consell, les persones titulars de la resta d'unitats directives del Departament i ens que en depenen.

Article 2

Oficina del President/a

2.1 L'Oficina del President/a manté la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura previstes al Decret 4/2018, de 2 de juny, pel qual es crea l'Oficina del President/a de la Generalitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA