DECRET 279/2018, de 20 de desembre, de modificació del Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat de Catalunya té atribuïda, d'acord amb el marc constitucional i estatutari, la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l'àmbit territorial de Catalunya, que inclou l'establiment del règim jurídic i financer de les vies que l'integren. Entre aquestes, figura l'autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa, gestionada en règim de concessió administrativa.

La concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista de peatge Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa (C-16), titularitat de la societat Autopista Terrassa-Manresa (Autema), Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, es va adjudicar mitjançant el Decret 351/1986, de 18 de desembre, en el tram Terrassa – Manresa, i posteriorment es va ampliar mitjançant el conveni subscrit amb la concessionària i aprovat pel Govern de la Generalitat en les sessions de 28 de juliol i d'1 d'agost de 1989.

Mitjançat el Decret 161/2015, de 14 de juliol, es van incorporar un seguit de mesures per millorar la mobilitat del corredor i per assolir una major eficiència i racionalitat en la utilització de les vies que l'integren (C-16/C-55 – C-58), tot considerant el pla d'actuacions viàries previst pel Departament de Territori i Sostenibilitat en aquest corredor, consistent en la realització d'obres de millora de la seguretat viària a la carretera alternativa a l'autopista anomenada C-55/C-58.

Posteriorment, el Decret 337/2016, de 27 de desembre, va modificar puntualment el Decret 161/2015, de 14 de juliol, amb l'objectiu de flexibilitzar i millorar el sistema de descomptes específics per congestió a l'entorn de Manresa i prorrogar el període transitori d'aplicació del descompte de l'article 2 del Decret.

No obstant això, l'ús de pagament amb mitjans dinàmics encara dista dels valors esperats o desitjables per fer plenament efectiva la política que va motivar el sistema de descomptes del Decret 161/2015, de 14 de juliol, modificat pel Decret 337/2016, de 27 de desembre.

En aquest Decret es persegueix l'adequació i l'actualització de les mesures abans aprovades amb vista a assolir i garantir de manera real els objectius indicats, tenint present l'ús actual dels mitjans de pagament dinàmics i els seus efectes sobre el sistema de descomptes. En aquest sentit, es preveu una pròrroga de vuit mesos al període transitori definit a l'article 2, i mantenir la resta de previsions establertes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA