DECRET 50/2019, de 6 de març, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Empresa i Coneixement al conseller de Territori i Sostenibilitat i al conseller d'Interior des del dia 8 fins al dia 18 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera d'Empresa i Coneixement s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 8 fins al dia 18 de març de 2019 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera d'Empresa i Coneixement, senyora Maria Àngels Chacón i Feixas, des del dia 8 fins al dia 18 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregaran del despatx del seu Departament els consellers següents:

- Els dies 11 i 12 de març de 2019, el conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet i Valera.

- La resta de dies, el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya.

Barcelona, 6 de març de 2019

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA