DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional la situació d'emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19.

Per tal de donar resposta immediata a la greu situació generada, el Govern de la Generalitat va adoptar mesures de diversa índole, com la restricció de la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, mitjançant la Resolució INT/718/2020, de 12 de març; el tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l'integren, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament, mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, o l'adopció d'altres mesures preventives sectorials específiques, mitjançant la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març.

Tanmateix, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la qual cosa va comportar la centralització de les competències en l'estructura organitzativa estatal.

L'estat d'alarma, amb una durada inicial de quinze dies naturals, així com la vigència de les mesures adoptades, han estat prorrogats, fins a sis ocasions, mitjançant autorització del Congrés dels Diputats, previ acord del Consell de Ministres.

Durant la vigència de la sisena i darrera pròrroga, fixada fins a les 00.00 hores del 21 de juny, el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 436/2020, de 14 de març, anteriorment esmentat, preveu, en el seu article 5, que la superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020, determinarà que quedin sense efectes les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territorials;

Així mateix, d'acord amb l'article 6 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, la Generalitat de Catalunya pot decidir, als efectes del que disposa l'article 5 esmentat, i de conformitat amb criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase III en els diferents territoris i, per tant, l'inici d'una nova etapa.

Vist que, en data 18 de juny, s'ha...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA