DECRET 78/2017, de 27 de juny, de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya.

Data d'entrada en vigor:19 de juliol de 2017
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

De conformitat amb l'article 170.1.g) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou en tot cas la prevenció de riscos laborals i la seguretat i la salut en el treball. La funció executiva, la qual inclou el control i la inspecció, es materialitza en aquest cas en la previsió que conté l'article 170.2 de l'Estatut d'autonomia, conforme al qual correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la funció pública inspectora en tot allò que regula el mateix article 170; i, a aquest efecte, els funcionaris dels cossos que compleixen aquesta funció depenen orgànicament i funcionalment de la Generalitat. I també en aquest sentit, cal recordar que, segons l'article 112 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències executives, la potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i també la funció executiva, que en tot cas inclou la potestat d'organització de la seva pròpia administració.

La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, va actualitzar la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per part del personal funcionari tècnic de dependència de les comunitats autònomes que ja disposaven de tasques de comprovació a les empreses. Així, va afegir l'apartat 3 a l'article 9 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, mitjançant el qual es va passar a indicar que quan de les actuacions de comprovació es dedueixi l'existència d'infracció, i sempre que hi hagi hagut incompliment de requeriment previ, el funcionari actuant ha de remetre informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, on es recullen els fets comprovats, a efectes que es proposi la corresponent acta d'infracció, si escau.

El Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part del personal tècnic de la Generalitat de Catalunya, encomana al personal funcionari públic de la Generalitat de Catalunya que compleixi les condicions que estableix aquest Decret i que hagi estat habilitat prèviament a l'efecte, la funció de col·laboració en la Inspecció de Treball i Seguretat Social en les tasques de comprovació de les condicions de treball materials o tècniques de seguretat i salut a les empreses i centres de treball radicats a Catalunya, així com als centres de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En virtut de la Resolució TRI/1845/2006, de 31 de maig, es van habilitar cinquanta funcionaris/àries del personal tècnic de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball. Posteriorment, s'han produït altres habilitacions.

El Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social , va suposar, entre altres aspectes, l'adscripció no només funcional sinó també orgànica del personal inspector amb funcions programades en matèria de seguretat i salut en el treball a la Generalitat de Catalunya.

A més a més, el Decret 25/2010, de 2 de març, d'organització i estructura de la Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya, va crear la direcció general competent en matèria d'inspecció de treball.

Finalment, el Decret 86/2010, de 29 de juny, d'organització territorial de la Inspecció de Treball de Catalunya, va adscriure el personal tècnic habilitat a aquesta mateixa direcció general.

A més a més, cal posar de manifest que entre aquests dos darrers decrets, també es va aprovar la Llei 11/2010, del 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball. En virtut de la seva disposició addicional tercera, es creava el Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball, amb tasques relacionades amb la comprovació de les condicions tècniques i materials de treball, i que resta pendent de desplegament.

Per tant, el context orgànic tant del personal tècnic habilitat com del personal funcionari inspector ha canviat substancialment. Així, en el moment de l'aprovació del Decret 12/2006, de 31 de gener, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, inclosa la funció de vigilància i control de la seguretat i salut en el treball, estava adscrita orgànicament a l'Administració General de l'Estat, i el personal tècnic habilitat depenia de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat. Actualment, en canvi, tant el personal tècnic habilitat com el personal inspector depenen tant orgànicament com funcionalment de les corresponents inspeccions territorials de Treball, les quals estan adscrites a la direcció general competent en matèria d'inspecció de treball de Catalunya, que forma part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet suposa una cooperació estreta i permanent entre els dos tipus de funcionaris, i el transcurs dels anys permetrà copsar les dinàmiques positives i també les que són susceptibles de millora.

Segons l'article 2.3 del Decret 12/2006, de 31 de gener, les funcions de comprovació i de control del personal tècnic habilitat estan referides a les condicions de treball materials o tècniques de seguretat i salut. No obstant això, ni el Decret 12/2006, de 31 de gener, ni cap altra norma defineixen el concepte de condicions de treball materials o tècniques. Doncs bé, d'acord amb el principi de transparència, la present modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, té per objectiu esclarir el concepte de condicions materials per dotar de més seguretat jurídica i eficiència les actuacions de comprovació del personal tècnic habilitat.

S'ha entès que el concepte de condicions materials exclou el que es coneix com a gestió preventiva, el control de la qual és competència exclusiva del personal inspector de treball, i que comprèn diversos elements de caire documental que formen part de les mesures que ha d'adoptar l'empresari per a la integració de l'activitat preventiva a l'empresa, en els termes de l'article 14.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Ara bé, no es tracta d'una qüestió de fàcil delimitació, ja que algunes d'aquestes mesures de la coneguda gestió de la prevenció estan directament relacionades amb el control de les condicions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA