DECRET 78/2020, de 27 d'agost, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, i el Decret 104/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els articles 117 i 144.1.g) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueixen a la Generalitat competències en matèria d'aigües, obres hidràuliques i medi ambient, inclosa la competència exclusiva per establir l'organització de la seva Administració hidràulica. L'article 150 de l'Estatut també reconeix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'organització de la seva Administració.

L'Agència Catalana de l'Aigua és, des de la seva creació per Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, l'entitat de dret públic que ha assumit les funcions d'Administració hidràulica única de la Generalitat de Catalunya.

La regulació legal de la seva estructura organitzativa i del règim de funcionament es detalla actualment en el capítol I del títol I del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. L'article 11.3 d'aquesta norma legal habilita el Govern per aprovar l'Estatut de l'Agència com a desplegament reglamentari d'aquesta regulació, d'acord amb els principis de desconcentració de funcions i participació de les administracions competents, dels usuaris i d'altres entitat representatives d'interessos a l'entorn de l'aigua en l'àmbit d'una demarcació hidrogràfica, d'una conca o una subconca. Aquest desplegament reglamentari es va dur a terme mitjançant el Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, i el Decret 104/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua.

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, va modificar alguns aspectes de la regulació de l'Administració hidràulica de Catalunya que figuren en el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, la qual cosa va motivar l'aprovació del Decret 153/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny.

Ara, a fi d'incrementar el grau de coordinació en l'actuació de les demarcacions territorials en les què s'estructura l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'exercici de les seves funcions, es considera necessària la creació d'una nova Àrea de Gestió Territorial que doti a aquesta actuació d'una unitat de criteri mitjançant l'establiment d'unes directrius comuns. Així mateix, s'observa l'existència de dos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA