DECRET 208/1989, d'1 d'agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, representa el punt de partida d'una nova distribució territorial de les funcions administratives a Catalunya. Un dels efectes que ha de produir aquesta nova distribució és el d'afavorir una major descentralització administrativa, ja que l'àmbit comarcal és la instància territorial idònia per a la gestió d'una part de les funcions administratives que actualment exerceix la Generalitat.

Aquest Decret no conté cap referència a les biblioteques i als museus, no perquè es consideri que les comarques no han d'intervenir en la gestió d'aquests equipaments, sinó perquè la participació de les comarques en aquests camps es fixarà en el marc de la nova estructuració que han d'establir la Llei de museus i la reglamentació de la xarxa de biblioteques.

En conseqüència, atesos l'article 25.3 de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya, i els articles 122 i següents de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; a proposta dels consellers de Cultura i de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Es deleguen a les comarques les competències que corresponen a l'Administració de la Generalitat en relació amb la gestió dels arxius històrics comarcals i dels arxius històrics d'abast inferior al comarcal. 1.2 En virtut d'aquesta delegació, el director de cada arxiu històrico-comarcal passarà a dependre funcionalment de cada comarca, si bé mantindrà, en tot cas, la condició de funcionari del cos de titulats superiors de la Generalitat.

Article 2

Es deleguen a les comarques les competències que corresponen a l'Administració de la Generalitat en relació amb la gestió dels centres de normalització lingüística d'abast comarcal i dels serveis de català també d'abast comarcal.

Article 3

Es deleguen a les comarques corresponents les competències que té l'Administració de la Generalitat en relació amb la gestió de la Casa de Cultura d'Igualada, la Casa de Cultura de Lleida i l'Escola de Puntaires de l'Arboç.

Article 4

Les comarques participaran en el procediment de concessió de les subvencions que el Departament de Cultura atorga als ajuntaments amb càrrec al capítol VII del pressupost, en els termes que concretaran les convocatòries corresponents.

Article 5

S'incorpora un representant del Consell comarcal corresponent als patronats de cadascun dels monuments següents: Cala de Port Lligat, Castell de Cardona, Castell d'Escornalbou, Sant Pere de Rodes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA