DECRET 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut.

Emissor:Departament de Salut
Data d'entrada en vigor:07 de agost de 2014
Rang de Llei:Decret
Secció:Disposicions Generals
 
EXTRACTO GRATUITO

En l’inici de la legislatura actual, mitjançant el Decret 56/2013, de 22 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, es va efectuar una primera distribució de competències en l’estructura departamental reservada a alts càrrecs. Mitjançant el present Decret es clou el procés endegat aleshores, amb la regulació de tota l’estructura orgànica del Departament, un cop s’han produït les modificacions normatives reservades a la llei que han possibilitat, en compliment de l’objectiu del Govern de racionalització i simplificació del sector públic de l’Administració de la Generalitat, un procés de reintegració de funcions –i dels mitjans i recursos associats– que eren exercides per diversos ens instrumentals adscrits al Departament de Salut.

Així, mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, s’ha procedit a extingir la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, i a atribuir a l’estructura del Departament de Salut que determini el Govern els objectius i les funcions assignades als ens suprimits, així com a integrar al Departament el personal dels dos ens i el pressupost respectiu.

La mateixa Llei ha situat en l’estructura departamental l’àmbit de responsabilitats que tenia atribuïdes l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en matèria de professions sanitàries, provinents de l’extingit Institut d’Estudis de la Salut.

En conseqüència, amb aquest Decret es configura un nou model orgànic de la Secretaria de Salut Pública, que assumeix, a més de les funcions de definició i planificació de les polítiques i estratègies de salut pública i el lideratge de les actuacions interdepartamentals en aquesta matèria, les funcions executives que tenia atribuïdes l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així com les funcions en matèria d’avaluacions mèdiques que exercia l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

En canvi, les funcions i els òrgans d’inspecció sanitària que la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, havia desprès del Departament de Salut per atribuir-les a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries s’adscriuen a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries.

Les funcions executives en matèria de professions sanitàries s’atribueixen a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, que es dota de l’estructura corresponent.

Així mateix, es desenvolupa l’estructura de la Secretaria de Participació Social i Local en Salut, la qual assumeix funcions en relació amb els òrgans de participació local i ciutadana en el sistema sanitari públic regulats al nou article 10 bis addicionat a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

El reforçament de l’estructura departamental es completa amb una estructura única i integrada de la Direcció de Serveis, com a òrgan gestor dels serveis comuns del Departament, capaç de fer front, amb suficiència de mitjans, als efectes derivats de la internalització d’unes funcions que fins ara es trobaven disperses en diferents organismes suprimits.

Finalment, en ús de la facultat atorgada al Govern en la disposició addicional setzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, introduïda per la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, el Decret preveu que les funcions de representació del Departament de Salut en el territori siguin assumides per les persones titulars de les gerències de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut i se suprimeixen els serveis territorials del Departament de Salut.

De conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la disposició addicional setzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i els articles 163 i 164 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic;

A proposta del titular del Departament de Salut, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

CAPÍTOL I

Organització general

Article 1

Estructura del Departament

 1. El Departament de Salut, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

     a) La Secretaria General.

     b) La Secretaria de Participació Social i Local en Salut.

     c) La Secretaria de Salut Pública.

     d) La Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.

     e) La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries.

 2. S'adscriuen al Departament de Salut les entitats següents:

     a) El Servei Català de la Salut.

     b) L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

  CAPITOL II

  Òrgans d’assistència i suport al conseller o consellera

  Article 2

  Òrgans d’assistència i suport al conseller o consellera

  El conseller o consellera de Salut té com a òrgans d'assistència i suport el Consell de Direcció i el Gabinet del Conseller o Consellera

  Article 3

  Consell de Direcció

 3. El Consell de Direcció té com a funció assistir el conseller o consellera en les funcions de direcció estratègica, coordinació general, execució de les polítiques i seguiment de l’activitat del Departament.

 4. El Consell de Direcció el presideix el conseller o consellera i el componen les persones titulars dels òrgans directius amb rang orgànic de secretari o secretària general i de director o directora general del Departament, i les persones titulars de la Direcció del Servei Català de la Salut, la Direcció de l’Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitàries de Catalunya i del Gabinet del Conseller o Consellera. Tanmateix, a proposta dels membres del Consell de Direcció i en funció dels temes tractats, la presidència del Consell de Direcció pot convocar-hi altres persones.

  Article 4

  Gabinet del Conseller o Consellera

 5. Al Gabinet del Conseller o Consellera li corresponen les funcions següents:

     a) Donar suport i assistència al conseller o consellera en les seves activitats.

     b) Dur a terme la coordinació i l'elaboració d'informes i estudis tècnics de suport a la presa de decisions quan així sigui requerit pel conseller o consellera.

     c) Coordinar les unitats que en depenen.

     d) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller o consellera.

 6. Del Gabinet del Conseller o Consellera en depenen les unitats següents:

     a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

     b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera.

     c) L'Oficina de Comunicació.

     d) L'Oficina de Protocol.

 7. L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

     a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

     b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament de Salut.

     c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

     d) Fer l'assessorament i el desenvolupament tècnic dels continguts de les intervencions i comunicacions requerides pel cap o la cap del Gabinet del Conseller o Consellera i per la persona titular del Departament.

     e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 8. L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera té les funcions següents:

     a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al conseller o consellera.

     b) Assistir el conseller o consellera en l'organització de la seva agenda d'activitats.

     c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 9. L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

     a) Proposar la política de comunicació interna i externa del Departament.

     b) Coordinar la política de comunicació interna i externa del Departament amb els proveïdors del sistema públic de salut i els diversos òrgans del Departament.

     c) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

     d) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

     e) Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

     f) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

     g) Coordinar l'elaboració i execució dels instruments de comunicació, inclòs el Pla de publicacions del Departament, i elaborar els informes que se li encarreguin sobre aquest àmbit d'actuació.

     h) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

     i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 10. L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

     a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

     b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS