DECRET 40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020.

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, crea la figura dels plans territorials sectorials, que són els plans d'incidència territorial que elaboren els departaments de la Generalitat.

D'acord amb l'article 18 de la Llei de política territorial, els plans territorials sectorials tenen com a àmbit d'aplicació tot el territori de Catalunya i han de contenir una estimació dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits, territorialitzats en el sector corresponent. També han de contenir la determinació de les prioritats d'actuació i la definició d'estàndards i normes de distribució territorial.

La Resolució 70/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern, aprovada el 28 de setembre de 2007, insta el Govern a elaborar el Pla d'equipaments culturals de Catalunya per tal que Catalunya disposi d'uns equipaments culturals de referència distribuïts pel territori, i a elaborar un pla regulador que planifiqui els sistemes culturals i el cicle inversor en cultura.

Mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de 14 d'octubre de 2008, es va acordar la formulació del Pla d'equipaments culturals de Catalunya com a pla territorial sectorial, i es va encomanar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació la seva elaboració, en col·laboració amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

El Pla d'equipaments culturals de Catalunya té per objecte assolir una distribució equilibrada dels equipaments culturals arreu del territori, avançant cap a una modelització i actuació en xarxa dels equipaments que permeti garantir elevats estàndards de qualitat i augmentar la seva utilitat social i econòmica, afavorint la seva adaptació a les necessitats i demandes d'una societat del segle xxi. L'objectiu final és fer efectiu el dret de totes les persones a accedir en condicions d'igualtat a la cultura, que reconeix l'article 22 de l'Estatut d'autonomia.

Aquest Pla s'ha sotmès a avaluació ambiental i ha incorporat les determinacions finals de la memòria ambiental aprovada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 19.1 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya per al període 2010-2020, la normativa del qual s'incorpora a l'annex.

Barcelona, 16 de març de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel Tresserras i Gaju

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Annex

Normativa del Pla d'equipaments culturals de Catalunya (PECCat) 2010-2020

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Concepte

El Pla d'equipaments culturals de Catalunya (PECCat) és l'instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica i fomenta les actuacions adreçades a dotar Catalunya dels equipaments que facilitin l'accés de la ciutadania a la cultura i contribueixin a fomentar, divulgar i impulsar arreu de Catalunya les pràctiques culturals associades a aquests equipaments.

Article 2

Definicions

Als efectes d'aquesta normativa, s'estableixen les definicions següents:

 1. Equipaments culturals: espais concebuts o adaptats per al desenvolupament de les diferents activitats i pràctiques culturals. Aquests equipaments són: arxius, biblioteques, centres culturals polivalents, espais d'arts visuals, espais escenicomusicals, museus, col·leccions, centres d'interpretació, equipaments polivalents culturals i comunitaris i equipaments de nova generació.

 2. Equipaments polivalents culturals i comunitaris: són espais que poden acollir activitats i programacions culturals, conjuntament amb altres activitats de caràcter social, cívic, informatiu o formatiu.

 3. Equipaments de nova generació: són equipaments culturals que estan destinats a atendre les necessitats específiques de pràctiques culturals en nous formats, llenguatges artístics o altres plantejaments que requereixen dotacions específiques i que no s'ajusten a cap de les altres categories previstes a l'apartat a).

 4. Instal·lacions culturals: equipaments construïts específicament per al desenvolupament d'activitats culturals, formats per espais culturals específics (sales de teatre, de lectura i consulta, d'exposició, etc.) i complementaris (camerinos, serveis, magatzems, etc.) que estiguin situats en un recinte comú i tinguin un funcionament integrat i homogeni. Diverses instal·lacions culturals connexes poden formar un complex cultural.

 5. Espai cultural: lloc físic on es desenvolupa l'activitat cultural.

 6. Servei cultural: oferta d'activitat cultural organitzada.

Article 3

Finalitat

La finalitat bàsica del PECCat és planificar i programar els sistemes d'equipaments culturals públics a Catalunya que fomentin l'accés de la ciutadania als continguts i les experiències culturals a través de la pràctica cultural activa, de manera individual o col·lectiva, i l'assistència a activitats programades per les entitats gestores dels equipaments. El PECCat pretén impulsar aquests sistemes com a factor de desenvolupament cultural de Catalunya.

Article 4

Objectius

Els objectius que estableix el PECCat són els següents:

 1. Dotar de les infraestructures que permetin garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a la cultura per a tota la població i minimitzin les barreres que limiten aquest accés.

 2. Assolir una distribució territorial equilibrada dels equipaments, de manera que la distància de desplaçament i la mobilitat associada no actuïn com a factors dissuasius per a la població.

 3. Contribuir a l'equilibri territorial de Catalunya mitjançant la implantació d'aquests equipaments i actuar com a factor de desenvolupament cultural, econòmic i de cohesió social.

 4. Avançar cap a una modelització d'equipaments que permeti garantir elevats estàndards de qualitat i optimitzar l'adequació de les instal·lacions i els recursos per donar resposta a les concepcions més actuals de la cultura i les seves pràctiques.

 5. Augmentar la utilitat social i econòmica dels equipaments culturals públics, afavorint la seva adaptació a les necessitats i demandes d'una societat del segle xxi.

 6. Contribuir a la consolidació de sistemes de serveis culturals públics, en una xarxa que garanteixi l'activitat cultural.

 7. Facilitar la coordinació entre diferents àmbits culturals i territorials.

 8. Incorporar criteris d'ecoeficiència i sostenibilitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA