DECRET 288/2003, de 18 de novembre, de creació d'un centre públic de formació d'adults al municipi de Martorell.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 288/2003, de 18 de novembre, de creació d'un centre públic de formació d'adults al municipi de Martorell.

Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults;

Atès el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social;

Atès el Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes;

Atès el Decret 253/2002, de 4 de novembre, pel qual el Departament de Benestar Social passa a denominar-se Departament de Benestar i Família;

A proposta de la consellera de Benestar i Família i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el centre de formació d'adults Martorell, del municipi de Martorell, amb número de codi 08062122, per transformació de l'aula que s'indica a l'annex.

Article 2

Funcionament

Aquest centre, que adequarà la seva activitat docent a partir del curs acadèmic 2003-2004, desenvoluparà ensenyaments inicials i de formació bàsica i programes de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, així com programes de lleure i culturals per a la formació de les persones adultes. Funcionarà amb una organització flexible d'acord amb les necessitats educatives i formatives de la zona on està situat i incorporarà la metodologia d'autoformació.

Article 3

Registre

El centre s'inscriurà al Registre general de centres de formació d'adults.

Disposició final

S'autoritza la persona titular del Departament de Benestar i Família per a l'execució d'aquest Decret, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de novembre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

Annex

Denominació del centre: Centre de Formació d'Adults Martorell.

Codi: 08062122.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família.

Adreça: avinguda Tarradellas, 11.

Municipi: 08760 Martorell.

Comarca: Baix Llobregat.

Instal·lacions: 6 aules, 1 aula d'autoformació, sala del professorat, secretaria/direcció i serveis higiènics.

Aula que es transforma en centre: V. Aleixandre

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA