DECRET de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre provisió de places.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre provisiÛ de places.

Vist que ha finalitzat el termini de presentaciÛ d'inst‡ncies per prendre part en la convocatÚria per proveir, mitjanÁant el sistema de concurs oposiciÛ lliure, deu places d'agent de la policia local, grup D, vacants a la plantilla de funcionaris d'aquesta CorporaciÛ, incloses a l'oferta p˙blica d'ocupaciÛ per a l'any 2006.

AtËs el que disposen els articles 72.4 i 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, aixÌ com les bases reguladores de la convocatÚria esmentada.

Per tant,

RESOLC:

PRIMER . APROVAR la llista provisional d'admesos i exclosos, que consta a l'anunci annex a aquesta resoluciÛ.

SEGON . PUBLICAR la present ResoluciÛ al tauler d'edictes d'aquesta CorporaciÛ i al DOGC, concedint als aspirants un termini de 3 dies h‡bils, a comptar partir del dia seg¸ent al de la publicaciÛ en el diari oficial del present anunci, per presentar reclamacions, esmenar les deficiËncies o acompanyar els documents preceptius, advertint-los de quË, en cas contrari, se'ls tindr‡ per desistits de la seva sol∑licitud.

TERCER - La publicaciÛ de la present ResoluciÛ al DOGC, la qual substitueix la notificaciÛ als interessats, de conformitat amb el que disposa l'article 59.5.b) de la LRJPA.

QUART . ACORDAR que la llista provisional s'elevar‡ a definitiva sense necessitat de nova publicaciÛ si no s'hi presenta cap reclamaciÛ dintre de l'esmentat termini.

CINQU» . ESTABLIR de conformitat amb la base especÌfica sisena, la seg¸ent composiciÛ de l'Úrgan de selecciÛ:

PRESID»NCIA:

Sr. Bartomeu MuÒoz i Calvet, Alcalde President i, com a suplent, Sr. Joan Carles Mas i Bassa, tinent d'alcalde de l'¿rea de Recursos Interns, PromociÛ EconÚmica i ComerÁ.

VOCALS:

Sra. Ana Ag¸era i Ponce, directora de serveis de Recursos Humans i Assumptes Generals, com a tËcnic especialista en la matËria, i, com a suplent, la Sra. M. Jes˙s Roelas i LuzÛn, cap de Projectes Institucionals.

Sr. Roberto Jorge i Sotos, intendent major/cap del servei de Seguretat Ciutadana i ProtecciÛ Civil, com a tËcnic especialista en la matËria i, com a suplent, el Sr. Francisco Barral i PÈrez, intendent de la policia local.

Sr. Vicente S·nchez Mora, Tinent d'Alcalde Ponent Seguretat Ciutadana i CirculaciÛ com a tËcnic especialista en la matËria, i, com a suplent, el Tom·s CarriÛn i Bernal, director coordinador de l'¿rea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.

Sra. Gemma GarcÌa Malavila, en representaciÛ de l'Escola de Policia de Catalunya, i com a suplent, la Sra. Dolors VallËs Port.

Sr. Tom‡s Gil M·rquez, en representaciÛ de la DirecciÛ General de Seguretat Ciutadana, i com a suplent, el Sr. Albert GarcÌa Fern·ndez.

Sr. Manuel S·nchez i LÛpez, com a representant de la junta de personal i, com a suplent, el Sr. Enrique Ruiz Capillas i Cormenzana.

SECRETARI:

Sr. Francisco Javier Ezquiaga i Terrazas, secretari general i, com a suplent, la persona en qui delegui.

Els membres de l'Úrgan de selecciÛ es podran abstenir, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin les circumst‡ncies que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rËgim jurÌdic de les administracions p˙bliques i del procediment administratiu com˙.

SIS» . FIXAR el dia 30 de juny de 2006, a les 12 hores, a la Sala de Govern, per a la constituciÛ de l'Úrgan de selecciÛ.

SIS» . CONVOCAR als aspirants el dia 30 de juny de 2006, a les 15 hores, al centre IES Can Peixauet (Cr. Mossen Jacint Verdaguer 10-14), per comprovar la talla dels aspirants i per realitzar la prova de cultura general, de conformitat amb el que estableix el par‡graf 3.1) de les bases especÌfiques de la convocatÚria.

AixÌ ho disposa i signa el tinent d'alcalde delegat de l'¿rea de Recursos Interns, PromociÛ EconÚmica i ComerÁ.

Santa Coloma de Gramenet, 20 de juny de 2006

Joan Carles Mas i Bassa

Tinent d'alcalde de Recursos Interns, PromociÛ EconÚmica i ComerÁ

Fco. Javier Ezquiaga i Terrazas

Secretari general

ANNEX

Es fa p˙blica la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatÚria per proveir, mitjanÁant el sistema de concurs oposiciÛ lliure, deu places d'agents de la policia local, grup D, vacants a la plantilla de funcionaris d'aquesta CorporaciÛ, incloses a l'oferta p˙blica d'ocupaciÛ per a l'any 2006.

Aspirants admesos:

COGNOMS

NOM

DNI

 1. †AGUAYO

  SOTO

  DANIEL

  52401954-L

 2. †AGUILERA

  RETAMERO

  JUAN ANTONIO

  53074055-Z

 3. †AGUIRRE

  CARLES

  FERRAN

  46721183-H

 4. †¡LVAREZ

  CONDE

  RA⁄L

  53070335-C

 5. †¡LVAREZ

  FRANCO

  DANIEL

  53329670-F

 6. †¡LVAREZ

  GAMOTE

  N…STOR

  14269546-R

 7. †¡LVAREZ

  GONZ¡LEZ

  VANESSA PILAR

  46730776-C

 8. †AMARGOS

  BUJANDA

  ALBERT

  44018680-S

 9. †AMORÕN

  MARTÕNEZ

  ISMAEL MANUEL

  53286164-V

 10. †ARROYO

  MORENO

  XAVIER

  47272480-M

 11. †ASENSIO

  ROMERO

  JAVIER

  45638886-D

 12. †AZABAL

  S¡NCHEZ

  CLAUDIO ESTEBAN

  46345080-B

 13. †BACHILLER

  MORADELL

  JORDI ALBERT

  53077889-F

 14. †BALSERA

  GARCÕA

  ROBERTO

  46710502-D

 15. †BASANTA

  BAYO

  EVA TERESA

  46745776-R

 16. †BERNARDINO

  MATEOS

  ANTONIO JOS…

  44197249-N

 17. †BERNABEU

  GARCÕA

  ANTONIO

  52400537-M

 18. †BERROCAL

  ALONSO

  FERNANDO

  38847101-D

 19. †BORRALLO

  RUIZ

  ANTONIO JOS…

  46646665-C

 20. †BORREGUERO

  VILRIALES

  LUIS RAM”N 1

  38829786-J

 21. †BRAO

  FONFRIA

  EDUARDO

  77630163-B

 22. †BUENO

  LUNA

  JOS… FRANCISCO

  46705263-Z

 23. †CANO

  GARCÕA

  ANDR…S 2

  53062077-L

 24. †CA—ETE

  NAVARRO

  N⁄RIA

  53331816-Z

 25. †CARDONA

  PUERTA

  MARÕA ¡NGELES

  52403514-S

 26. †CARO

  JIM…NEZ

  ANTONIO

  53079948-L

 27. †CARRILLO

  CARRASCO

  JAIME

  43528507-H

 28. †CASANUEVA

  CANT”N

  MARÕA JULIA

  39180935-K

 29. †CASTILLO

  DÕAZ

  LAURA

  38853807-E

 30. †CERD¡N

  LEAL

  SERGIO

  52627256-J

 31. †CERVELL”

  RUIZ

  DAVID

  46704703-Y

 32. †CHAMORRO

  MURILLO

  ELIAS

  38117620-L

 33. †CHICHARRO

  REINA

  SERGIO

  53333680-S

 34. †CIRES

  PENA

  EDUARDO

  36521622-Z

 35. †CLAUS

  GARCÕA

  JORDI

  41005245-V

 36. †CONESA

  ¡LVARO

  ALEJANDRO

  43523703-K

 37. †CORTIJO

  MU—OZ

  ALBERT

  53081424-T

 38. †CORZO

  P…REZ

  IN…S MARÕA

  52404384-B

 39. †CUEVAS

  INIESTA

  MANUEL SALVADOR

  46690840-N

 40. †D¡VILA

  CALDER”N

  CARLOS JAVIER

  44024609-X

 41. †DEL PINO

  REYES

  JOS… ¡NGEL

  52406086-B

 42. †DEL RIO

  VICENTE

  GERARD

  47821252-C

 43. †DELICADO

  MORENO

  JOS… LUIS

  38828208-E

 44. †DELICADO

  MORENO

  RAM”N

  38866785-M

 45. †DÕAZ

  VILLAREJO

  JORGE

  52913000-M

 46. †DIEZ

  FERRER

  RA⁄L

  37390239-J

 47. †DOMINGO

  REY

  DAVID

  43542826-P

 48. †DORADO

  ESCUDERO

  DAVID

  52405071-P

 49. †DUARTE

  P…REZ

  FRANCISCO MANUEL

  52408096-C

 50. †DUR¡N

  AYZA

  JOAN

  40987476-G

 51. †EBRAHIM

  OLIVELLA

  NADIA

  46714936-G

 52. †EIRIZ

  MUI—A

  JOS… LUIS

  53084545-Q

 53. †ESQUINAS

  GORDILLO

  FCO. JOS…

  53082764-Y

 54. †ESTOR

  PI—ERO

  MANUEL

  52400524-S

 55. †FARRENY

  CASANOVAS

  JORDI

  36515244-F

 56. †FARR…S

  FUGARDO

  MARC

  47158308-M

 57. †FERN¡NDEZ

  OLIVA

  LUIS MIGUEL

  53085767-L

 58. †FERN¡NDEZ

  RODRIGUEZ

  DAVID

  72533894-J

 59. †FERN¡NDEZ

  ROJO

  JUAN PABLO

  40995783-P

 60. †FERN¡NDEZ

  RUBIO

  JUAN JOS…

  53089984-G

 61. †FLORES

  DE LA FUENTE

  RAFAEL

  47703247-M

 62. †FLORES

  RONCERO

  ANTONIO

  38829606-V

 63. †FONT

  DANOZ

  MARIA MONTSERRAT

  46619562-B

 64. †FONT

  GARCÕA

  FRANCESC XAVIER

  47808575-Q

 65. †FUENTES

  P…REZ

  GLORIA

  46714697-H

 66. †GALLEGO

  CONESA

  JAVIER

  46708483-Z

 67. †G...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA