DECRET 46/2005, de 22 de març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

46/2005, de 22 de marÁ, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.

Els poders p˙blics tenen l'obligaciÛ de fomentar i escoltar les organitzacions de persones consumidores i usu‡ries en les q¸estions que els p uguin afectar. D'altra banda, la creaciÛ d'Úrgans de representaciÛ i consulta de les diverses organitzacions legalment constituÔdes Ès una manera efectiva d'instrumentar la veu d'aquestes organitzacions i canalitzar la seva participaciÛ en els processos de decisiÛ.

El Decret 34/1985 de 7 de febrer, va crear el Consell Assessor de la Generalitat en MatËria de Consum. La Llei 3/1993, de 5 de marÁ, de l'Estatut del consumidor, va establir al seu article 18 la participaciÛ de les organitzacions enel procediment d'elaboraciÛ de lleis i disposicions administratives de car‡cter general bÈ de manera directa o a travÈs de la participaciÛ en Úrgans de consulta constituÔts a l'efecte.

La creaciÛ del Departament de ComerÁ, Turisme i Consum i la nova estructuraciÛ dels Úrgans competents en matËria de consum, assolida amb la creaciÛ de l'AgËncia Catalana del Consum, mitjanÁant la Llei 9/2004, de 24 de desembre, aconsellen la creaciÛ d'un nou organisme que s'adapti millor a la realitat actual pertal de dotar-lo de mÈs efic‡cia i operativitat i que constitueixi un marc de di‡leg permanent amb les associacions.

En conseq¸Ëncia, i d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la ComissiÛ JurÌdica Assessora, a proposta del conseller de ComerÁ, Turisme i Consum, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

CreaciÛ del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya

1.1††Es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya. Aquest Consell Ès l'Úrgan de representaciÛ i consulta de les associacions de persones consumidores i usu‡ries i tindr‡ la representaciÛ institucionalde les organitzacions de persones consumidores i usu‡ries davant l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions, entitats i organismes.

1.2††El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya est‡ adscrit a l'AgËncia Catalana del Consum.

Article 2

Funcions del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya

2.1††SÛn funcions del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya:

a)†Estudiar i proposar actuacions a dur a terme en l'‡mbit de la defensa de les persones consumidores i usu‡ries i de la protecciÛ de la seguretat, la salut i els interessos econÚmics.

b)†Assessorar, informar i servir com a Úrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en totes les q¸estions relatives a la protecciÛ de les persones consumidores i usu‡ries.

c)†Fomentar el di‡leg permanent i proposar acords entre les administracions i els sectors interessats, mitjanÁant les organitzacions representades.

d)†ConËixer i informar sobre projectes de disposicions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA