DECRET 399/1988, de 27 de desembre, de modificació parcial del Decret 238/1987, de 20 de juliol, i del Decret 170/1980, de 3 d'octubre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 187/1988, d'1 d'agost, el Departament de Benestar Social va assumir competències en matèria de serveis i assistència social; i pel Decret 159/1988, de 20 de juliol, es va crear la Direcció General d'Afers Socials.

Pel Decret 238/1987, de 20 de juliol, es va constituir la Comissió Interdepartamental d'Integració Laboral de les Persones amb Disminució, que el mateix Decret dota d'un Consell Assessor; aquesta Comissió va ser adscrita al Departament de Benestar Social pel Decret 289/1989, de 17 d'octubre.

El Decret 170/1980, de 3 d'octubre, va crear la Comissió per a la Supressió de Barreres Arquitectòniques.

Les competències assumides i la nova estructura orgànica del Departament de Benestar Social comporten la lògica modificació i adscripció de les comissions i del Consell esmentats, a fi d'assegurar l'abast de les funcions que se'ls encomanen.

Amb aquesta finalitat, a proposta del Conseller de Benestar Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

S'amplia la composició de la Comissió Interdepartamental d'Integració Laboral de les Persones amb Disminució amb un nou vocal: El Director del Programa d'Actuacions Urgents per a Disminuïts.

Article 2

El Consell Assessor d'Integració Laboral experimenta la modificació següent: Presidirà el Consell el Director General d'Afers Socials. Formarà part del Consell i actuarà de Vice-president el Director del Programa d'Actuacions Urgents per a Disminuïts.

Article 3

La Comissió per a la Supressió de Barreres Arquitectòniques s'adscriu al Departament de Benestar Social amb la modificació següent: La Comissió serà presidida pel Conseller de Benestar Social i actuarà de Vice-president el Director General d'Afers Socials. Formarà part de la Comissió, com a vocal, el Director del Programa d'Actuacions Urgents per a Disminuïts. El Director General d'Indústria queda substituït pel Director General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d'Indústria i Energia.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Comas i Baldellou Conseller de Benestar Social

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA