DECRET 209/1998, de 30 de juliol, de desplegament de les competències de la Junta de Museus de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 209/1998, de 30 de juliol, de desplegament de les competències de la Junta Museus de Catalunya. La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, va crear la Junta de Museus de Catalunya com a òrgan d'expressió de la col·laboració i la participació institucional en la gestió dels museus de Catalunya i li atorgà les funcions necessàries per acomplir els seus objectius de coordinació superior i fixació de les prioritats dels museus del país. L'experiència acumulada per la Junta en l'exercici de les funcions que la Llei de museus li encomana, la necessitat d'avançar en la implantació del sistema museístic que aquesta Llei configura, així com l'entrada en vigor de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, han posat de manifest la conveniència, d'una banda, de desplegar i concretar les funcions que la Llei de museus atorga a la Junta i, d'altra, d'atribuir-li noves funcions mitjançant la seva participació consultiva en els procediments que afecten els museus o els béns que integren els seus fons. En conseqüència, per tal d'assegurar que la Junta de Museus pugui cobrir de manera adequada les necessitats de coordinació i interrelació entre els museus de Catalunya i vist l'acord del Ple de la Junta de Museus de Catalunya de 29 de gener de 1997, pel qual s'aprova la proposta de desplegament de les competències de la Junta; D'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern, Decreto: Article 1 Desplegament de les funcions atribuïdes a la Junta per la Llei de museus. Per a l'exercici de les funcions que li atribueix la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, la Junta de Museus de Catalunya pot: a) Elaborar, en el marc de la Llei de museus, les normes que regulin la coordinació de la política museística de les administracions públiques de Catalunya i, a través del conseller de Cultura, elevar-les al Govern per a la seva aprovació. b) Establir la forma, el contingut i la data màxima en què els museus nacionals i el Museu Arqueològic de Tarragona han de presentar els seus plans anuals d'actuació, per a la seva aprovació per la Junta. Article 2 Funcions respecte de procediments tramitats pel Departament de Cultura. 2.1 És preceptiu l'informe previ de la Junta de Museus de Catalunya per a l'adopció per l'Administració de la Generalitat de les resolucions i dels acords següents: a) Inclusió o exclusió d'un museu del Registre de Museus de Catalunya. b)...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA