DECRET 11/1991, de 7 de gener, de creació de les gerències de suport judicial del Departament de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 217/1990, de 3 de setembre, assignà al Departament de Justícia les funcions en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia que varen ser transferides a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 966/1990, de 20 de juliol.

A fi de poder prestar un servei més àgil i eficaç al ciutadà des de l'Administració de Justícia com també optimitzar els recursos disponibles per al seu funcionament, es creu necessària la creació d'uns òrgans administratius de caràcter territorial, desconcentrats del Departament de Justícia, que tinguin la capacitat adequada per assumir amb garantia i eficàcia la gestió i l'administració dels mitjans materials i econòmics destinats al funcionament dels órgans judicials a Catalunya. De la mateixa manera, cal que els òrgans esmentats tinguin la suficient capacitat operativa per desenvolupar o donar suport a aquelles actuacions i programes que millorin directament o indirectament la justícia a Catalunya.

En virtut de tot això, vist el Decret 100/1987, de 20 de febrer, pel qual es va crear la Direcció General, a proposta del conseller de Justícia, d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es creen al Departament de Justícia les gerències de suport judicial de Barcelona-ciutat, Barcelona-comarques, Girona, Lleida i Tarragona, que dependran orgànicament i funcionalment de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia i jeràrquicament de la Subdirecció General d'Afers Judicials. Aquests òrgans desconcentrats del Departament de Justícia tindran com a objectiu genèric l'impuls i el desenvolupament de totes aquelles actuacions que incideixen en la millora integral de l'Administració de Justícia en el seu àmbit territorial, dins el marc de les competències que corresponguin en cada moment al Departament de Justícia i d'acord amb els objectius i les directius que marqui la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Article 2

Corresponen als gerents de suport judicial dins els seus respectius àmbits territorials les funcions següents: Gestionar els mitjans personals, materials i econòmics que determini el Departament de Justícia per donar suport a l'activitat jurisdiccional, i els destinats al seu propi funcionament. Col·laborar amb les unitats dels serveis centrals en les tasques de gestió, tramitació, control i supervisió que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA